دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-298 
3. تولید ریزبنه‌ در زعفران (.Crocus Sativus L) از طریق کشت درون شیشه‌ای

صفحه 179-189

علی ایزانلو؛ عاطفه درخشان؛ زهره علیزاده؛ محمدعلی بهدانی


9. تأثیر فعالیت ریشه زعفران و سطوح کود حیوانی بر فراهمی عناصر غذایی در خاک

صفحه 269-282

محمد حسن سیاری زهان؛ مجید جامی الاحمدی؛ یاسین هلال بیکی