اهداف و چشم انداز

  • فراهم نمودن بستر مناسب و لازم برای انتشار نتایج تحقیقات محققین کشور در زمینه زعفران
  • ارائه رهیافت‌های علمی برای توسعه هرچه بیشتر صنعت زعفران
  • ایحاد ارتباط بین تولید علم، انتشار مقاله، دستیابی به فناوری‌های جدید و توسعه اقتصادی محصول زعفران
  •  ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران، مراکز علمی ـ پژوهشی و بخش اجرایی و انتقال یافته های نوین به بدنه اجرایی جهت رفع مشکلات در حوزه زعفران
  • کمک به توسعه و ارتقاء دانش علمی، تخصصی و فنی پژوهشگران، متخصصان، کارشناسان و دانش پژوهان در حوزه زعفران