اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد علی بهدانی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد

mabehdanibirjand.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد علی بهدانی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد

mabehdanibirjand.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر عباس خاشعی سیوکی

علوم مهندسی آبیاری و زهکشی استاد

abbaskhasheiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید وحید اسلامی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار

sveslamibirjand.ac.ir

خانم دکتر سیده زهرا بطحایی

بیوشیمی استاد

bathai_zmodares.ac.ir

دکتر مجید جامی الاحمدی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار

mjamialahmadibirjand.ac.ir

دکتر پرویز رضوانی مقدم

بوم شناسی گیاهان دارویی استاد

rezvanium.ac.ir

دکتر غلامرضا زمانی

فیزیولوژی گیاهان راعی دانشیار

gzamanibirjand.ac.ir

دکتر اصغر زربان

بیوشیمی دانشیار

azarbanyahoo.com

دکتر احمد زارع فیض آبادی

زراعت استاد

azarea.2002yahoo.com

دکتر علیرضا کوچکی

بوم شناسی زراعی استاد

akoochum.ac.ir

دکتر هومان لیاقتی

اقتصاد کشاورزی دانشیار

h-liaghatisbu.ac.ir

دکتر سهراب محمودی

اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار

smahmoodibirjand.ac.ir

دکتر محمد علی بهدانی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد

mabehdanibirjand.ac.ir

دکتر عباس خاشعی سیوکی

علوم مهندسی آبیاری و زهکشی معاون اموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

abbaskhasheiyahoo.com
05632254041
00

دکتر سرور خرم دل

زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد

su_khorramdelyahoo.com