درباره نشریه

نشریه علمی - پژوهشی پژوهش‌های زعفران
دانشگاه بیرجند
(گروه پژوهشی زعفران با مشارکت انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران)
با شماره پروانه 268/و/1391-18/5/91 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 110462/3- 18/5/91 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
درجه علمی – پژوهشی به شماره 105138/18/3/ مورخ 09/07/1392 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شاپا: ۲۳۴۵-۳۸۶۹