دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 124-255 
8. مدل‌سازی عملکرد زعفران با توجه به شاخص‌های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)

صفحه 217-229

سعیده کوزه گران؛ محمد موسوی بایگی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ ایمان باباییان


9. اثر مقادیر و روش کاربرد سوپرجاذب در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر سطوح آبیاری

صفحه 231-246

مهدی صفری؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ علی اکبر مقصودی مود؛ قاسم محمدی نژاد