دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-176