دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1399 
10. اثر محلول‌پاشی با کودهای جلبک دریایی، اوره و ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 141-159

قربان عزیزی؛ سیدغلامرضا موسوی؛ محمد جواد ثقه‌الاسلامی؛ منصور فاضلی رستم‌پور


11. تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از روش لایسیمتری در اقلیم خشک-کویری بیرجند

صفحه 161-172

سعید قوامسعیدی نوقابی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ حسین حمامی؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب‌زاده


12. همسانه‌سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن CCD1 در زعفران(Crocus sativus L.) ایران

صفحه 173-190

محمد جواد حبیب زاده؛ سید مهدی زیارت نیا؛ ابراهیم دورانی علیایی؛ مصطفی ولیزاده