اثر محلول‌پاشی با کودهای جلبک دریایی، اوره و ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، ایران.

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، ایران.

3 استادیار بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران.

10.22077/jsr.2019.2064.1080

چکیده

مدیریت تغذیه از مهم‌ترین عوامل در تعیین عملکرد وکیفیت زعفران (Crocus sativus L.) به شمار می‌رود. به منظور بررسی اثر محلول­پاشی بر عملکرد زعفران، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 96-1395 در مزرعه شخصی واقع در روستای بجدبیرجند اجرا گردید. فاکتورها شامل جلبک دریاییآکادین در سه سطح (شاهد، یک و دولیتر در هزار)، اوره در سه سطح (صفر،هفت و ده در هزار) و کود ریزمغذی اکوکوئل میکرومیکس در دو سطح ( صفر و دو در هزار) بود. اثر جلبک دریایی بر تمامی صفات اندازه­گیری شده برگ، بنه و گل مثبت و معنی­دار گردید. کاربرد دو لیتر در هکتار جلبک دریایی، وزن کلاله خشک، تعداد گل، وزن خشک بنه و وزن خشک برگ در واحد سطح را به طور معنی­دار در سطح احتمال یک درصد به ترتیب 3/65، 06/37، 99/61 و 15/16 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. اثر محلول­پاشی اوره نیز بر تمامی صفات اندازه­گیری شده معنی‌دار (01/0P≤) بود. عملکرد کلاله خشک در محلول­پاشی هفت در هزار اوره به میزان 3/41 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. به طور کلی، محلول‌پاشی هفت در هزار اوره اثر مثبت بیشتری بر صفات اندازه‌گیری شده داشت. تأثیر کود ریزمغذی بر صفات برگ، بنه و گل معنی­دار بود. به طور کلی، تیمار دو در هزار جلبک دریایی، هفت در هزار اوره و دو در هزار ریزمغذی بالاترین عملکرد را در اکثر صفات دارا بود. در مجموع، بهره‌گیری از منابع نوین کودی، ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی و آلودگی‌های زیست­محیطی، قدمی مؤثر و امیدبخش در راستای کشاورزی پایدار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها