اثر سن مزرعه، اقلیم، وزن بنه مادری و توده بر عملکرد گل و بنه و خصوصیات کیفی زعفران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

2 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22077/jsr.2018.2026.1077

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مطالعه اثر سن مزرعه و اقلیم روی فراوانی وزنی بنه در مناطق زعفران خیز استان خراسان (شامل بشرویه و تربت حیدریه) و اثر وزن بنه مادری و توده روی عملکرد گل، صفات رویشی و خصوصیات کیفی زعفران بود. مطالعه اثر سن مزرعه و اقلیم بر روی فراوانی وزنی بنه‌های دختری بصورت طرح آشیانه‌ای با هشت سن مزرعه و دو اقلیم بشرویه و تربت حیدریه با سه تکرار انجام شد. مطالعه دیگر روی اثر وزن بنه مادری روی عملکرد اندام‌های رویشی، شاخص‌های گل و خصوصیات کیفی زعفران به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هفت وزن بنه‌ مادری (2-0، 4-2، 6-4، 8-6، 10-8، 12-10 و 14-12 گرم) و دو توده بشرویه- تربت حیدریه در چهار تکرار در جعبه‌های کشت در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1390 اجرا شد. نتایج تحقیق پیمایشی اثر سن مزرعه و اقلیم نشان داد که بنه‌های دختری توده تربت حیدریه در سنین پنجم و ششم درشت‌تر بودند. نتایج اثر وزن بنه مادری و توده روی عملکرد گل و بنه زعفران نشان داد که بنه‌های درشت‌تر نه تنها در همان سال اول عملکرد گل را افزایش می‌دهند، بلکه از طریق افزایش رشد رویشی بیشتر و تولید بنه‌های دختری درشت‌تر ظرفیت گل‌آوری و راندمان مزرعه را برای سال‌های بعد نیز افزایش می‌دهند. نتایج نشان داد که به منظور افزایش راندمان مزارع جدید زعفران باید از بنه‌‌های هشت گرم به بالا که بیشتر در مزارع با سنین 5 و 6 سال، توده تربت حیدریه استفاده نمود. همچنین توده تربت حیدریه کروسین، پیکروکروسین و رطوبت بالاتری نسبت به توده بشرویه داشت، ولی توده بشرویه سافرانال بیشتری نسبت به توده تربت حیدریه داشت.

کلیدواژه‌ها