بررسی راهبردی پتانسیل های اگروتوریسم زعفران تربت حیدریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22077/jsr.2019.2488.1099

چکیده

گردشگری کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد یک منطقه و شناساندن محصولات کشاورزی آن ایفا نماید. در این مطالعه سعی شده است ضمن شناخت پتانسیل‌ها و محدودیت‌های توسعه گردشگری کشاورزی منطقه تربت حیدریه، راهبردها و راهکارهایی برای بهبود آن معرفی گردد تا در جهت تقویت و شناساندن زعفران تربت حیدریه و افزایش پتانسیل‌های صادراتی، گام کوچکی برداشته شود. برای این منظور از روش SWOT برای بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های موجود منطقه استفاده شد. پس از مشخص کردن این عوامل طبق نظر کارشناسان و کشاورزان، روش تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی و تعیین استراتژی مناسب گردشگری زعفران به کار گرفته شد و استراتژی‌های مناسب ارائه شدند. نتایج مطالعه در اولویت بندی عوامل SWOT نشان داد نقاط قوت منطقه در بین سایر عوامل و در میان زیرمعیارهای عامل قوت نیز، مزارع زیبای زعفران بالاترین اهمیت را در دستیابی به هدف مطالعه براساس هر دو دیدگاه کشاورزان و کارشناسان دارد. نتایج تجزیه و تحلیل ماتریس راهبردی کمّی (QSPM) نیز نشان داد که برای توسعه گردشگری زعفران شهرستان تربت حیدریه و شناساندن بیشتر و بهتر این محصول، استراتژی محافظه‌کارانه با نمره 156/0 بالاترین رتبه را از نظر کشاورزان داشته و جذاب ترین راهبرد شناسایی شده است. در حالی که از نظر کارشناسان، استراتژی تدافعی بالاترین رتبه با نمره 288/0 را داشت و مناسب‌ترین استراتژی شناخته شد. بطور کلی، پیشنهاد می‌شود زمان و مکان برداشت از مزارع زیبای زعفران، با استفاده از تبلیغات مختلف در ایران معرفی شود و برای شناساندن این محصول به همه نقاط دنیا سرمایه‌گذاری و حمایت‌های مناسب انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها