تأثیر سطوح ورمی‌کمپوست حیوانی بر خصوصیات بیوشیمیایی و مواد موثره گلبرگ وکلاله زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهان دارویی، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

2 استادیارگروه باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

3 استادیارگروه باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

4 استاد گروه پژوهشی زعفران و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشگاه بیرجند، ایران

10.22077/jsr.2017.93.1002

چکیده

مدیریت تغذیه از مهمترین عوامل در تعیین کمیت و کیفیت زعفران به شمار میرود، که در این میان، کودهای آلی نقش مهمی در تولید با کیفیت و ارگانیک زعفران ایفا میکنند. این آزمایش به منظور ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست کود حیوانی بر خصوصیات بیوشیمیایی و مواد موثره زعفران گلبرگ و کلاله، در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و با کاربرد چهار سطح ورمی کمپوست (صفر، 5، 10و 15 تن در هکتار) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال زراعی 95-1394 انجام شد. نتایج نشان داد کاربرد ورمی‌کمپوست بر میزان پیکروکروسین (طعم)، سافرانال (عطر) و کروسین (رنگ) کلاله زعفران تأثیر معنی داری داشت، به طوری که بیشترین میزان پیکروکروسین و سافرانال از تیمار 15 تن ورمی کمپوست در هکتار به ترتیب به میزان 37/88 و 17/06 درصد و کمترین آن از تیمار شاهد به میزان 25/78، 8/5 درصد به دست آمد. همچنین تیمارهای مصرف 10 و 15 تن ورمی کمپوست در هکتار، باعث افزایش 60 درصدی میزان کروسین در مقایسه با تیمار شاهد شدند. نتایج نشان داد که میزان فنول گلبرگ زعفران تحت تاثیر تیمار ورمی‌کمپوست قرار نگرفت، اما میزان آنتوسیانین و آنتی اکسیدان گلبرگ معنی دار شد، به طوری که بیشترین میزان آنتوسیانین در تیمار 10 تن ورمی کمپوست در هکتار (16/43میلی‌گرم در100 گرم) و کمترین آن در تیمار شاهد (34/8 میلی‌گرم در100 گرم) مشاهده شد. همچنین بالاترین میزان آنتی اکسیدان گلبرگ در تیمار کاریرد 10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست به میزان ( 34/9 درصد) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها