بررسی تولیدات علمی با موضوع زعفران در پایگاه بین المللی وب آو ساینس طی سالهای 1995-2017

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

علم اطلاعات و دانش شناسی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه تبریز- تبریز-ایران

10.22077/jsr.2020.2366.1097

چکیده

چکیده
در پژوهش حاضر به تحلیل مقالات علمی ثبت شده با موضوع زعفران(طلای سرخ) در پایگاه بین‌المللی وب‌آوساینس طی سالهای 1995-2017 پرداخته شد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با رویکرد علم‌سنجی انجام شد. یافته ها نشان داد که در طول دوره بررسی تعداد 1582 مدرک درموضوع زعفران در وب‌آوساینس ثبت شده است و در کل 5034 نفر در انتشار مدارک در حوزه زعفران مشارکت داشته-اند که به طور میانگین هر مقاله توسط 67/4 نفر به رشته تحریر در آمده است. بر مبنای تعداد مدارک منتشر شده، حسین حسین‌زاده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد با انتشار 68 مدرک (3/4 درصد)، در صدر نویسندگان حوزه زعفران قرار دارد. اغلب نویسندگان پیشرو در حوزه زعفران از کشورهای اسپانیا، ایران و یونان می‌باشند. نتایج نشان داد در مجموع 775 عنوان مجله، کل مدارک مربوط به زعفران را منتشر کرده‌اند. بیشترین مقالات حوزه زعفران در دو نشریه Journal of Agricultural and Food Chemistry و Food Chemistry منتشر شده است. همچنین نتایج نشان داد که پژوهشگران ایرانی رتبه اول تولید علم در حوزه زعفران را در طی سالهای مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند و در این زمینه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد طلایه‌دار تولید علم بوده‌اند. یافته‌ها هر چند حکایت از همکاری مطلوب نویسندگان در موضوع زعفران دارد و ضریب همکاری در طی سالهای مورد بررسی روند صعودی را طی کرده است اما در صورت همکاری گروهی نویسندگان این حوزه با حوزه‌های مرتبط شاهد افزایش ضریب همکاری نویسندگان و معرفی هر چه بیشتر و جامع تر طلای سرخ ایران در مجامع بین المللی خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها