اثر بستر کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه پیام نور، مرکز زاهدان

3 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه و پژوهشگر پژوهشکده زعفران

4 دانشیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

10.22077/jsr.2020.3319.1132

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر بستر کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشد و عملکرد زعفران در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه در سال زراعی 96-1395 به انجام رسید. آزمایش بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل بستر کاشت در دو سطح شامل خاک کشت نشده زعفران (خاک شاهد) (S1) و خاک کشت شده زعفران (خاک آلوده) (S2) به عنوان کرت‌های اصلی، و مصرف کود نیتروژن در چهار سطح شامل عدم مصرف کود (N0)، مصرف 50 (N50)، 100 (N100) و 150 (N150) کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره به عنوان کرت‌های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش که از داده‌های سال دوم حاصل شد نشان داد که بستر کاشت اثر معنی داری بر تمامی صفات اندازه گیری شده داشت. بطوریکه در بین تیمارهای بستر کاشت، کاربرد خاک آلوده به کشت زعفران در سال‌های قبل باعث کاهش 72/12 درصدی طول برگ، 53/27 درصدی وزن بنه، 88/31 درصدی تعداد بنه دختری، 10/40 درصدی تعداد گل در متر مربع، 53/42 درصدی وزن تر گل، 88/42 درصدی وزن تر گلبرگ، 01/40 درصدی وزن خشک گلبرگ، 71/18 درصدی وزن تر پرچم، 40/26 درصدی وزن خشک پرچم، 41/43 درصدی وزن تر کلاله و 64/50 درصدی وزن خشک کلاله در مقایسه با خاک شاهد گردید. اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی نیتروژن نیز بر تمام صفات مورد بررسی معنی دار بود. بطوریکه در تمامی صفات اندازه گیری شده مصرف 150 کیلوگرم در هکتار کود سبب افزایش صفات گردید. البته برای صفات زیشی گیاه نظیر تعداد گل، وزن تر گل، وزن تر و خشک گلبرگ، وزن تر و خشک پرچم، و وزن تر و خشک کلاله بین کاربرد 150 و 100 کیلوگرم در هکتار کود تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


AgricultureJiahad., 2019. Statistics of Khorasan Razavi Agriculture-Jahad Organization. [in Persian].
Amiri, M.E., 2008. Impact of animal manures and chemical fertilizers on yield components of saffron (Crocus sativus L.). Am. Eurasian J. Agric. Environ. Sci. 4, 274–279.
Chaji, N., Khorassani, R., Astaraei, A.R., and Lakzian, A., 2013. Effect of phosphorous and nitrogen on vegetative growth and production of daughter corms of saffron. J. Saffron Res. 1, 1–12. [in Persian with English Summary].
Eghbali, S., Rashed Mohassel, M.H., Nassiri Mahallati, M., and Kazerooni Monfared, E., 2008. Allelopathic potential of shoot and corm of saffron residues on wheat, rye, vetch and bean. Iran. J. Field Crops Res. 6(2), 227-234. [in Persian with English Summary].
Farzami Sepehr, M., and Hosseini, A., 2014. Study of physiological failure factors in saffron renewal cultivation in a farm with the several years sequential cropping. J. Iranian Piant Ecophysiol. Res. 9(36), 10-20. [in Persian with English Summary].
Golmohammadi, F., 2014. Saffron and its farming, economic importance, export, medicinal characteristics and various uses in south Khorasan province-east of Iran. Inter. J. Farming Allied Sci. 3(5), 566-596.
Heidari, Z., Besharati, H., and Maleki Farahani, S., 2014. Effect of some chemical fertilizer and biofertilizer on quantitative and qualitative characteristics of Saffron. Saffron Agro. & Technol. 2(3), 177-189. [in Persian with English Summary].
Hosseini, M., and Sadeghi, B., 2004. Effect of nutrient foliar application on yield of saffron. In Proceeding of 3rd National Congress on Iranian Saffron, Mashhad, Iran. [in Persian with English Summary].
Koocheki, A., and Seyyedi, S.M., 2016. A comprehensive look at nitrogen and phosphorus use efficiency in saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agron. & Technol. 4(2), 75-91. [in Persian with English Summary].
Koocheki, A., Jamshid Eyni, M., and Seyyedi, S.M., 2015. The effects of mother corm size and type of fertilizer on nitrogen use efficiency in saffron. Saffron Agron. & Technol. 2(4), 243-254. [in Persian with English Summary].
Koocheki, A., Seyyedi, S.M., and Jamshid Eyni, M., 2016. Uptake efficiency of nitrogen in saffron (Crocus sativus L.) as affected by irrigation levels and high corm density. Seed. Plant. Pro. J. 30, 441-456. [in Persian with English Summary].
Kruse, M., Strandberg, M., and Strandberg, B., 2000. Ecological effects of allelopathic plants. A review. NERI Technical Report. No 315. Silberg, Denmark, 66 pp.
Lombardo, G., Gresta, F., Malfa, G., and Scoto, A., 2005. Primi risultati Sulla coltivazione dello zafferano nella collina interna sisiliana. Proceeding of the First Congress on “Piante Mediterranee.” Agrigento, 7-8th October, Italy.
Mando, A., Ouattara, B., Sédogo, M., Stroosnijder, L., Ouattara, K., Brussaard, L., and Vanlauwe, B., 2005. Long-term effect of tillage and manure application on soil organic fractions and crop performance under Sudano-Sahelian conditions. Soil Tillage. Res. 80, 95–101.
Mardani, H., Takayuki, S., Azizi, M., Mishynaa, M., and Fujii, Y., 2015. dentification of safranal as the main allelochemical from saffron (Crocus sativus). Natural Prod. Comm. 10(5), 1-3.
Masclaux-Daubresse, C., Daniel-Vedele, F., Dechorgnat, J., Chardon, F., Gaufichon, L., and Suzuki, A., 2010. Nitrogen uptake, assimilation and remobilization in plants: Challenges for sustainable and productive agriculture. Annal. Bot. 105, 1141–1157.
Nassiri-Mahallati, M., Koocheki, A., Boroumand, Z., and Tabrizi, L., 2007. Effects of corm size and storage period on allocation of assimilates in different parts of saffron plant (Crocus sativus L.). Iran. J. Agri. Res. 5(1), 155-165. [in Persian with English Summary].
Omidi, H., Naghdibadi, H.A., Golzad, A., Torabi, H., and Fotoukian, M.H., 2009. The effect of chemical and bio-fertilizer source of nitrogen on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.). J. Medic. Plant. 8, 98–109. [in Persian with English Summary].
Rashed, M.H., Gherekhloo, J., and Rastgoo, M., 2009. Allelopathic effects of saffron (Crocus sativus) leaves and corms on seedling growth of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and lambsquarter (Chenopodium album). Iranian J. Field Crops Res. 7(1), 53-61. [in Persian with English Summary].
Safadoust, A., Mosadeghi, M.R., Mahboubi, A.A., Norouzi, A., and Asadian, G.H., 2007. Short-term tillage and manure influences on soil structural properties. J. Sci. Technol. Agri. Natur. Recour. 11, 91–100. [in Persian with English Summary].
Temperini, O., Rea, R., Temperini, A., Colla, G., and Rouphael, Y., 2009. Evaluation of saffron (Crocus sativus L.) production in Italy: Effect of the age of saffron fields and plant and plant density. Food. Agri. Environ. 7, 19-23.