دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396 
2. ارزیابی دانش فنی کشاورزان در رابطه با زراعت زعفران ( مورد مطالعه: استان خراسان ‌جنوبی)

صفحه 18-32

مجتبی حسن‌پور؛ همایون فرهنگ‌فر؛ حسین خزیمه‌نژاد؛ محمدعلی بهدانی


3. اثر گلبرگ زعفران بر کیفیت گوشت ران در جوجه‌های گوشتی

صفحه 33-44

مهدی ناقوس؛ سید محمد حسینی؛ همایون فرهنگ فر


9. بررسی برخی عوامل مؤثر بر محتوی نیتروژن کلاله زعفران

صفحه 100-110

فاطمه یعقوبی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمدرضا بخشی