بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت زعفران در شهرستان‌های سنقر و صحنه در استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در دهه­های اخیر تغییرات آب و هوایی در ایران منجر به معرفی گیاهان خاص که نیاز آبی کمتری داشته باشند از سوی سیاستگذاران گردید. لذا زعفران به عنوان یکی از این ارقام در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفت. کشت زعفران تاریخچه­ی طولانی مدتی در ایران دارد. با اینکه کشت زعفران در استان کرمانشاه نوعی پتانسیل تلقی می­گردد، اما بطور محدودی به گسترش و پذیرش آن توجه شده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت زعفران در شهرستان­های سنقر و صحنه در استان کرمانشاه انجام شد. رویکرد کلی پژوهش حاضر کیفی است و به منظور تحلیل داده­های بدست آمده از روش کدگذاری باز و محوری در نظریه بنیانی بهره گرفته شد. داده­ها طی مصاحبه­های انفرادی با سه نفر از کشاورزانی که اقدام به کشت زعفران نمودند و بصورت غیرتصادفی نمونه­گیری شدند، جمع­آوریگردید و اعتبار یافته­ها از طریق فرآیند سه گوشه­سازی تایید شد. براساسیافته­های تحقیق، پیش قدم بودن، توجه به جنبه‏های سرمایه‏ای و سودآوری زعفران،توانایی تهیه امکانات موردنیاز کاشت زعفران، استفاده از کانال‌های مناسب ارتباطی برای کسب آگاهی، سنجش شرایط مورد نیاز برای پذیرش و کاشت محصول و پذیرفتن این شرایط و عملیات بازاریابی و فروش محصول از مهم­ترین عوامل مؤثر بر پذیرش کشت زعفران به شمار می­آیند.  بنابراین، آموزش زودپذیران بالقوه، سرمایه گذاری در تبدیل و فرآوری و بسته­بندی زعفران، توسعه دانش و تقویت مهارت زعفران­کاران توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


Abrishami, M., 2004. Knowing Iran’s Saffron. Tosan Press, Tehran, Iran 320 pp. (In Persian)

Dadrasmoghadam, A., Golmohammadi, F., 2009. Factors affecting the adoption of new technologies and innovation pistachio in South Khorasan Province, management conference technology and innovation, Garmsar, PNU of Province. http://www.civilica.com/Paper-TMICONF01-TMICONF01_002.html. )In Persian(    

Dinpanahi, Gh., CHizari, M., Badragheh,  A., 2009. Investigating the factors affecting the adoption of technology by  Isfahan city farmers , Journal of Tabriz Islamic Azad University of Agricultural Sciences.(9):103-116 (In Persian)

Ebrahimzadeh, A., Bazrafshan, J. 2007. The model of spatial diffusion Hagerstrand and spreading space in Khorasan saffron, Journal of Geography and Development. 5(9): 57-76 (In Persian)

Hajimer­rahimi, D .and Yazdeyan, Y .2008. Examine the factors affecting the rate of adoption of innovation "soil test" by cereal planter. modern agriculture founds.2(2):200-214 (In Persian)

Hamzehi, M., bozarjomhori, KH .2014. The analysis of factors affecting patterns of work and saffron in the city of Nishapur .Case Study: Isaac Abad district .Saffron Agronomy & Technology. 2( 4): 277-288)In Persian with English Summary)

Jahannama,F.2001.The socio-economic factors influencing the adoption of new varieties of beans (Talash) Case study: Khomeini city Farmers, Markazi Province. Journal of Agricultral Economic and Development. 8(31):261-287)In Persian(

Jamal, K.a. Kamarulzaman, N. H. Abdullah, A. M. Ismail, M. Hashim, M .2014. Adoption of fragrant rice farming: The case of paddy farmers in the East Coast Malaysia.Available at web sit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/.8 – 17 .(In Persian with English summary)

Kamyabi, S. Habibi nokhandan, M., Rohi, A. 2014. Assess the impact of climatic factors affecting the saffron using Analytical Hierarchy Process (AHP) Case Study: Rural of Roshtkhar city. Saffron Agronomy & Technology. 2( 1): 75-90 (In Persian with English Summary)    

Karami, A., Ahmadvand,  M., rezaee mogadam. K. 2012. Acceptance fish farming in ponds of water supply: The Case of Fars province. New agricultural technologies (especially agricultural extension and education) .(2):79-106 (In Persian)

Kashani, A. 1992. Examine the factors affecting the adoption by farmers maize Asif city. Master's thesis of the Tehran University(In Persian with English Summary).

Keshavarz, F. Allahyari, M. Azarmay se ­sari, Z., Khayati, M. 2010. Factors affecting the rejection of high-yielding rice varieties among farmers in Gilan province. Journal of Agricultural Extension and Education.3(4):99-112. (In Persian)

Mazhari, M., Parsapoor, KH. 2012. the factors affecting the adoption of rapeseed cultivation (Case study: Khorasan).Journal of Agricultural Economics and Developmen .25( 4): 410-419. )In Persian(

Mohammadi, H. Ranjbar, F., Soltani, M. 2011. Assess potential of saffron in the city of Marvdasht. climate Geography and Environmental Planning Journal.22(3):143-154 (In Persian)

Mojarrad, F., Ghaforizadeh, M. 2014. The capability saffron cultivation in Kermanshah and Kordestan climate. Journal of geographical research .29(2):87-102. (In Persian)

Norhossein neyaki, A., Allahyari, M. 2010. The socio-economic factors influencing adoption of intercropping rice and fish in Gilan province, Journal of Agricultural Extension and Education .3(3):51-35 (In Persian)

Norozi,A.,and Chizari,M.2006. factors on adoption in the city of Nahavand. Agriculture Economic and Development. Agricultral Economic and Development. 14(54):61-84 (In Persian)

Pezeshkirad, Gh.,Mostafavi, S., Dehkordi, A. 2012. Factors Affecting the rate of adoption of modern irrigation systems, farmers in the cities of Zanjan and Khodabandeh . Agricultural Economics and Development Research.majaleh Iran . 42-43(4):595-605 (In Persian)

Rogers, E. M., & Shoemaker, F. F. 1971. Communication of Innovations; A Cross-Cultural Approach.

‏Rostami, M., Mohammadi, H. 2012. Effects of planting date and plant density on the growth and yield of saffron corms (Crocus sativus L.) in climatic conditions Malayer . Journal of Agroecology. 5( 1): 27-38 (In Persian)

Salehi, L. Zarifian, SH., Rezvanfar, A .2009. Westside of Mazandaran province of kiwi views on the factors that influence cropping pattern of rice and citrus kiwi. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources (Special Issue 1-A).16:34-43(In Persian with English Summary )

Shabanalifami, H. 2012. Principles of Agricultural Extension and Education (Agricultural Economics) University . PNU press. Tehran.)In Persian(

Tosan, M. Alizadeh, A. Ansari, H. Rezvani Moghadam. 2015. Performance Evaluation and identification of suitable areas for saffron cultivation in Khorasan Razavi province based on the temperature. Saffron Agronomy & Technology. 3( 1): 1-12 . (In Persian with English summary)