بررسی آثار اقتصادی-اجتماعی و برآورد سود کشت و کار زعفران در منطقه بناب شهرستان مرند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژیی و اصلاح گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوه کشت وکار، اثرات اقتصادی زعفران و جایگرینی آن به دلیل کارایی مصرف آب بالا با تأکید بر کشاورزی پایدار در بناب جدید واقع در استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند انجام شد. تحقیق مذکور به روش پرسشنامه توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا پرسشنامه جهت گردآوری داده‌ها تهیه و براساس جمعیت زعفرانکاران بناب توزیع شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد مقدار برداشت کلاله در این منطقه بطور میانگین 7/4 کیلوگرم در هکتار می‌باشد که در کمترین مقدار 2 کیلوگرم در هکتار و در بیشترین مقدار 6 کیلوگرم در هکتار است. میانگین سود سالانه 7/9 میلیون تومان بوده که کمترین سود 5 میلیون تومان و بیشترین 35 میلیون تومان در هکتار می‌باشد. همچنین مشخص گردید بین تعداد کارگران با میزان برداشت زعفران ارتباط معنی داری وجود دارد. میزان تولید کلاله (7/4 کیلوگرم در هکتار) نیز به شدت ارتباط معنی داری با میانگین هزینه اولیه (حدود 6 میلیون تومان در هکتار) دارد که نشان دهنده نیاز این محصول به رسیدگی می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از داده‌های پرسشنامه بیانگر رضایتمندی زعفرانکاران منطقه از تولید محصول بود (57%). اما متأسفانه فروش این محصول به دلیل عدم وجود مدیریت صحیح و شناخته شدن محصول منطقه، عدم رضایت زعفرانکاران را به دنبال داشت. با توجه به گسترش روزافزون کشت محصول زعفران در منطقه مورد مطالعه توجه به نحوه کشت و کار و برداشت محصول و افزایش دانش زعفرانکاران منطقه می تواند موجب بهبود معیشت خانوارهای روستایی منطقه گردد.

کلیدواژه‌ها


Agricultural Organization of Khorasan Razavi., 2012. The eighth leaf. Journal News No. 7. [In Persian].

Arabiyon, A., Abdollahzadeh, G., 2012. Introduction to Sustainable Development of Agriculture,Ghesar publisher. [In Persian].

Asghari Lafmejani, S., MasoumiJeshni, M., Hosseini, N., 2015. The Role of Saffron as a Strategic Product in the Livelihoods of Rural Households of Iran (The Case of Bajestan Township). J. Saffron Res. 3(1), 64-80. [In Persian with EnglishSummary].

Behdani, M.A., Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., 2008. Evaluation of irrigation management of saffron at agroecosystem scale in dry regions of Iran. Asian J. Plant Sci. 7 (1), 22-25.

DaneshvarKakhki, M., FarahmandGelyan, K., 2012. Review of interactions between e-commerce, brand and packaging on value added of saffron: A structural equation modeling approach. Afr. J. Bus. Manage. 6 (26), 7924-7930.

Fallahi, H.R., Davarzani, J., Aghhavani Shajari, M., 2013. The study of traditional knowledge of saffron production (Case study: Sarayan). Second National Symposium of Latest Scientific and Research Results of Saffron.Torbate-e Haydariyeh, Iran, 30 October, pp. 22. [In Persian].

Fernandez, J. 2004. Genetic resources of saffron and allies (Crocus spp.). Acta Horticulturae: II International Symposium on Saffron Biology and Technology. 739, 167–185.

Hamzei, M., Bouzarjmehry, KH., 2015. Analysis of Effects and Factors Influencing on Increasing the Cropping Pattern of Saffron in the City of Nishapur Case study: Ishaq Abad district. Saffron Agronomy & Technology. 2(4), 277- 288. [In Persian with English Summary].

Iran's agricultural statistics. 2016.

Jalali, A., Esfanjari Kenari, R., Shirzadi Laskookalayeh, S., 2016. Estimating Profit Efficiency of Saffron Cultivation in the Torbat-E Heydarieh County. Saffron Agronomy & Technology. 4(1), 51-62. [In Persian with English Summary].

Kamyabi, S., Habibinokhandan, M., Rohi, A., 2014. Effect of climatic factors affecting saffron using analytic hierarchy process (AHP); (Case Study Roshtkhar Region, Iran). Torbat Heydareh: J. Saffron Res. 2 (1), 75-90. [In Persian with English Summary].

Kheirandish, M., Srinivasa Gowda, M.V., 2012. Marketing Efficiency and Price Spread for Saffron in Iran. Trends in Agricultural Economics. 5 (1), 23-30.

Khozeymehnezhad, H., Farhangfar, H., Behdani, M. A., Hassanpour, M., 2016. Assessment of Saffron Farmers Knowledge on the Issues Associated with Irrigation (Case Study: Southern Khorasan) Saffron Agronomy & Technology. 4(1), 41-50. [In Persian with English Summary].

Koocheki, A., 2013. Research on production of saffron in Iran: past trend and future prospects. Saffron agronomy and technology, 1(1), 3-21. [In Persian with English Summary].

Kumar, R., Singh, V., Devi, K., Sharma, M., Singh, M. K., Ahuja, P.S., 2009. State of art of saffron (Crocus sativus L.) agronomy: a comprehensive review. Food Rev. Int. 22, 44-85.

Moayedi Shahraki, E., Jami Al-Ahmadi, M., behdani, M.A., 2010. Study of energy efficiency of saffron (crocus sativus L.) In southern Khorasan, Journal of agroecology. 2(1), 55-62. [In Persian with English Summary].

Monazzam EsmaeilPour, A., Kardavani, P. 2011. Saffron (Crocus sativus) potentials for sustainable rural development: A case study of Balavelayat village in Kashmar, North Eastern Iran. Afr. J. Agric. Res. 6(13), 3149-3160. 

Nair, S.C., Panikkar, B., Panikkar, K.R., 1991. Antitumor activity of saffron (Crocus sativus). Cancer-Lett. 57, 109-14.

Rasul, G., Thapa, GB., 2003. Sustainability analysis of ecological and conventional agricultural systems in Bangladesh. World Development. 31(10), 1721-174.

Sabourbilandi, M., Vadiei, A., 2007. Economic Analysis saffron and its impact on farmers'income, 6nd Conference of Agricultural Economics, Mashhad, Iran, 30-31 October. (In Persian).

Sadighi, H., Ahmadpour Kakhak, A., 2005. Assessing Farmers’ Attitude Toward Cultivation and Development of Saffron Production and Investigating Their Difficulties and Problems (A Case Study In Gonabad, Khorasan, Iran), J. Agric. Sci. 36(3), 689-699. [In Persian with English Summary].

Sari Sarraf, B .,Gholineghad, N., kmany, A., 2011. Evaluation of drought and rain of Aras basin using rain based indexes. Journal of Physical Geography. 4(12), 1-15. [In Persian].

Shahroudi, A., Ahmadi Firouzaie, A., Chizari, M., 2007. Factors Influencing the Yield and
Quality of Saffron Production: A Case Study in Torbat-Heydarieh Township, Iranian Agricultural Extension and Education Journal. 3(1), 143- 158. [In Persian with English Summary].

Winterhalter, P., Straubinger, M., 2007. Saffron renewed interest in an ancient spice. Food Rev Int. 16, 39-59.

Yazdchi, S., Rasouli, A. A., Mahmoudzadeh, H., Zarrinbal, M., 2010. Land capability evaluation of Marand county intended for Saffron cultivation using multi criteria decision analysis systems, Water-Soil. 1(3), 151-170. [In Persian with English Summary].