اثر نانو کلات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نانو کود کلات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران، پژوهشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و سه تیمار به صورت صحرائی در مزارع چهار ساله در منطقه قاینات خراسان جنوبی در سال زراعی 1393-1392 انجام شد. تیمار کودی در سه سطح صفر، پنج و ده کیلوگرم در هکتار اعمال شد. بعد از اعمال تیمارها، صفات تعداد گل در 50 گرم نمونه گل، تعداد کل گل در مترمربع، وزن تر و خشک کلاله و وزن تر گل‎ها در کل دوره یادداشت برداری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری ((P ≤ 0/01 بین سطوح مختلف کودی در تعداد گل در 50 گرم، تعداد کل گل در مترمربع و وزن تر گل‎ها وجود داشت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات مختلف نشان داد که میزان 10 کیلوگرم در هکتار کود نانو کلات آهن تأثیر معنیدار و مثبتی بر کلیه صفات داشت. با تجزیه همبستگی بین صفات مشخص شد تعداد کل گلها همبستگی مثبت و معنی‎داری با صفات وزن تر و خشک کلاله و وزن تر گل‎ها داشت. نتایج تجزیه رگرسیون خطی نشان داد که صفت وزن تازه گل حدود 77 درصد از کل تغییرات را توجیه نمود و نتایج این تجزیه با تجزیه همبستگی ساده مطابقت داشت؛ با این تفسیر که در تجزیه همبستگی نیز وزن خشک کلاله با وزن تر کلاله همبستگی مثبت و معنی‎دار (100 درصد همبستگی) داشت.از آنجا که تاکنون کودهای کلاته آهن در مقیاس نانو و میکرو به لحاظ اثر بر عملکرد و رشد زعفران مقایسه نشد ه‌اند، این تحقیق با هدف ارزیابی اثر نانو کلات آهن بر عملکرد زعفران انجام گردید. 

کلیدواژه‌ها


Abdullaev, F.I., and Espinosa-Aguirre J.J., 2004. Biomedical properties of saffron and its potential use in cancer therapy and chemoprevention trials. Cancer Detect. Prev. 28, 426–432.

Aghaee, M., and Rezagholizadeh, M., 2011. Assessment of comparative advantaging the production of saffron. J Dev Agri Eco. 25(1), 121-132. [In Persian with English Summary].

Anonymous the website of Company Khzra, http://khazra.persianblog.ir.

Baghaee, N., and Maleki-Farahane C., 2013. Compared with the basis of Nano and micro iron chelated fertilizer on quantitative yield and Assimilates allocation of crop saffron. Pub Saf Res. 2, 156-169.

Behdani, M.A., Koocheki A., Nassiri, M., Rezvani, P., 2005. Evaluation of quantitative relationships between saffron and nutrition (on farm trial). J Agri Res. 3(1), 1-14. [In Persian with English Summary].

Blakrishman, K., 2000. Peroxidase activity as an indicator of the iron deficiency banana Indian. J. Plant Physiol. 5, 389-391.

Cui, H.C., Sun, Q., Liu, J., and Gu, W., 2006. Applications of Nanotechnology in Agrochemical Formulation. Perspective, Challenges and Strategies, Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, Chinese Academy of Agriculture Sciences, Beijing, China. p. 1-6.

Kafi, M., Rushed Mohassel, M.H., Koocheki, A., Mollafilabi, A., 2002. Saffron (Crocus sativus L.), Production and Processing. Center of excellence for agronomy. Faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad, Iran, pp. 50-60. [In Persian].

Koocheki, A., Siahmarguee, A., Azizi G., and Jahani, M., 2011. The effect of high density and depth of planting on agronomic characteristic of Saffron (Crocus sativus L.) and corms behavior. J Agro Eco. 3, 36– 49. [In Persian with English abstract].

Koocheki A., 2013.  Research on Production of Saffron in Iran: Past trend and Future. Saffron Agro & Tech. 1(1), 3-20.

Liu, E., Yan C., Mei, X., He W., Bing SH., Ding L., Liu S., and Fan T., 2010.  Long-term effect of chemical fertilizer, straw, and manure on soil chemical and biological properties in northwest. China. 158(3-4), 173-180.

Mazaheri-Nia, C., Asteraee, A., Fotovat, A., and monshe, A., 2010. Effect of iron oxide (nanoparticles and conventional) with Granulated sulfur in the iron concentration and wheat plant growth type Attila. Iran Agric Res. 5(8), 855-861.

Mollafilabi, A.A., Shoorideh, H., 2010. Modern methods of production of saffron. 4th National Festival of Iranian Saffron. Khorasan Province Zaveh, 27-28th Oct. [In Persian].

Omidi, H., Golzad, a., Torabi, H., and Fatokian, M.H., 2009. Effect of bio and chemical fertilizer on quality and quantity of saffron. J Med Plant. 2-88.

Paivandi, M., Parande, H., and Mirza, M., 2011. compared the impact of Nano iron chelated with iron chelate on growth parameters and antioxidant enzyme activity of Ocimum Basilicum. New J Cel and Mol Bio. 4, 1-12.

Paseban, F, 2006. Effective factors on exporting Iranian saffron. EcoRes. 6(2), 1 – 15.

Perme, Z., Mohebi, R., Nabizade, A., Hosseini, M.A., 2010. Export capacity and Target Bazaars of Iranian Saffron. J Sto Res Eco. 51, 59-95.

Razazy, A., Labbafi, M.R., F., Mehrabi, Z., Nazaran, M.H., and Khalaj, H., 2010. The impact of Nano iron chelated fertilizer on the yield of saffron. Crop Congress. Shahid Beheshti university. August 4-2. Pp. 1-3

Rezaei, R., Hosseini, S.M., Shabanali-Fami, H., and Safa, L., 2009. Identification and analysis of obstacles to the development of nanotechnology in the agricultural sector from the perspective of researchers. J of Sci and Tech, 1, 17-26.

Rios, J.L., Recio, M.C., Giner, R.M., and Manez, S., 1999. An update review of saffron and its active constituents. Phyto Res. 10, 189 – 193.

Ruiz, J.M., Baghour, M., Romers, L., 2000. Efficiency of the different genotypes of tomato in relation to foliar content of Fe and the response of some bio indicators. J Plant Nutr. 23, 1777-1786.

Shirani, H., Abolhasani Zeraatkar, M., Lakzian A., and Akhgar, A., 2011. Decomposition rate of municipal wastes compost, vermicompost, manure and pistaco compost in different soil texture and salinity in laboratory condition. J of Soi & Wat. 25, 93–84. (In Persian with English abstract).

Taiz, L. and E. Zeiger. 2002. Plant Physiology. 3rd Ed., Sinauer Associates, Inc., Sunderland, USA.

Temperini, O., Rea, R., Temperini, A., Colla, G., Rouphael, Y., 2009. Evaluation of saffron (Crocus sativus L.) production in Italy: Effect of the age of saffron fields and plant density. Food. Agri - Env. 7(1), 19-23.

Xi, L., Qian, Z., Xu, G., Zheng, Sh., Sun, S., Wen, N., Sheng, L., Shi, Y., and Zhang, Y., 2007. Beneficial impact of crocetin, a carotenoid from saffron, on insulin sensitivity in fructose-fed rats. J of Nutr Bioc. 18, 64–72.

Zuo, Y., and Zhang, F., 2011. Soil and crop management strategies to prevent iron deficiency in crops. J Plant Soil. 339, 83-93.