ردیابی سرلوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی در برخی علف‌های هرز در مزارع زعفران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه بیرجند

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 عضو هیات علمی/دانشگاه جیرفت

4 عضو هیات علمی/دانشگاه بیرجند

چکیده

زعفران یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و صادراتی ایران است و بررسی عوامل محدود کننده آن حائز اهمیت است. ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (Tomato spotted wilt virus, TSWV) از مخربترین ویروس های گیاهی است و علف های هرز به عنوان کانون و منابع اولیه انتشار این ویروس می باشند، به منظور ردیابی و شناسایی علف های هرز آلوده به TSWV در مزارع زعفران، در فروردین و اردیبهشت سال 1396، تعداد 37 نمونه علف هرز از مزارع استان خراسان جنوبی و شهرستان های بیرجند، فردوس، سرایان و قاین جمع آوری گردید. ردیابی اولیه ویروس با آزمون الایزای ساندویچی صورت گرفت. نمونه های مثبت در آزمون RT-PCR و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن نوکلئو پروتئین، در دو نمونه علف هرز قطعه ای به طول 777 جفت باز تکثیر نمودند که جهت تعیین توالی به شرکت ماکروژن کره ارسال گردید. نتایج موید آلودگی دو علف هرز شاهی وحشی و جو موشی به ویروس مذکور بود. تحلیل تبارزایی این دو جدایه در مقایسه با 20 ترادف متناظر در بانک ژن، نشان از تشکیل دو گروه تبارزایی داشت که جدایه های ایرانی در گروه دو و زیر گروه A قرار گرفتند. بیشترین شباهت بین جدایه 21K.IR مربوط به شاهی وحشی با جدایه ای از مونتنگرو (GU339506) مربوط به میزبان سلمه تره، به میزان 3/97 درصد و کمترین شباهت با جدایه ای از ایتالیا (GU369718) مربوط به میزبان توتون به میزان 88 درصد بود. تحقیق حاضر اولین ردیابی TSWV در مزارع زعفران در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


Bautista, R., Mau, R.F.L., Cho, J.J., and Custer, D., 1996. Thrips, tospoviruses, and host-plant associations in a Hawaiian farm ecosystem: Prospects for reducing disease losses. Acta Hort. 431,477-482.

Bananej, K., Ahoonmanesh, A., Shahraeen, N., and Lasemann, D.E., 1996.Occurrence of Tomato spotted wilt virus in tomato fields in Varamin. J. Plant Dis. 32(8), 44-45. [in Persian with English Summary].

Clark, M.F., and Adams, S.A., 1977. Characteristics of microplates method of enzyme-linked-immunosorbent assay for detection of plant viruses. J. Gen. Virol. 34, 475-483.

Dong, J.H., Cheng, X.F., Yin, Y.Y., Fang, Q., Ding, M., Li, T.T., Zhang, L.Z., Su, X.X., McBeath, J.H., and Zhang, Z.K., 2008. Characterization of tomato zonate spot virus, a new tospovirus in China. Arch. Virol. 153(5), 855–864.

Farzadfar, S., Golnaraghi, A.R., and Pourrahim, R., 2002. Plant Viruses of Iran. Saman Co. Tehran, Iran. [in Persian].

Farokhvan, S., Hosseini, S.A., Salari, K., and Amini Fard, M.H. 2018. Detection and phylogenetic analysis of saffron and tomato isolates of Tomato spotted wilt virus from South Khorasan. Iran. J. Plant Protect Sci. 48 (2), 217-227

Groves, R.L., Walgenbach, J.F., Moyer, J.W., and Kennedy, G.G., 2002. The role of weed hosts and tobacco thrips, Frankliniella fusca, in the epidemiology of Tomato spotted wilt virus. Plant Dis. 86, 573–582.

Golnaraghi, A.R., Pourrahim, R., Ahoonmanesh, A., Zamani-Zadeh, H.R., and Farzadfar, S., 2008. Detection and characterization of a distinct isolate of Tomato yellow fruit ring virusfrom potato. Plant Dis. 92(9), 1280-1287.

Ghorbani, R., Rashed Mohassel, M.H., Makkarian H., and Rastgoo, M., 2008. Effect of sheep grazing on weed control in saffron fields. Proceeding of the 2ndInternational Symposium on Saffron Biology and Technology. Mashhad, Iran, 28-30 October, p. 389-394. [in Persian].

Hall, T.A., 1999. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series. 41, 95-98.

Hassani-Mehraban, A., Saaijer, J., Peters, D., Goldbach, R., and Kormelink, R., 2005. A New Tomato-Infecting Tospovirus from Iran. Phytopathol.95(8), 852-855.

Hosseinzadeh, M., Shamsbakhsh, M., and Kazempour, S., 2013. Full-length genome sequencing and phylogeny of severe strain isolates of Tomato yellow leaf curl virus(TYLCV-IL) originating from Datura stramoniumL. in Bojnurd region, Iran. Agri. Biotech. J. 6(1), 61-75. [in Persian with English Summary].

Jihad Keshavarzi Khorasan Razavi., 2012. Report on Agronomic Researches for Saffron, Korasan, Iran. [in Persian].

Kafi, M., Rashed Mohassel, M.H., Koocheki, A., and Mollafilabi, A., 2002. Saffron, Production and Processing. Zaban va Adab Publications, Iran 276 pp. [in Persian].

Mansoor, S., Amin, I., Iram, S., Hussain, M., Zafar, Y., Malik, K.A., and Briddon, R.W., 2003. Breakdown of resistance in cotton to cotton leaf curl disease in Pakistan. Plant Pathol. 52, 784-784.

Massumi, H., Shaabanian, M., Hosseini Pour, A., Heydarnejad, J., and Rahimian, H., 2009. Incidence of viruses infecting tomato and their natural hosts in the southeast and central regions of Iran. Plant Dis. 93, 67-72.

Morsello, S.C., and Kennedy, G.G., 2009. Spring temperature and precipitation affect tobacco thrips, Frankliniella fusca, population growth and tomato spotted wilt virus spread within patches of the winter annual weed Stellaria media. Entomol. Exp. Appl. 130, 138–148.

Mullis, S., and Martinez-Ochoa, N., 2009. Tospoviruses in solanaceae and other crops in the coastal plain of Georgia. University of Georgia, CAES Bulletin. 1354, p. 51.

Parizad, S., Dizaji, A., Arnal, F.G., and Izadpanah, F., 2016. Potyvirus distribution infected Saffron on most important areas of cultivation. 22ndCongress on Plant Protection, 27-30 Aug. University of Tehran, Tehran, Iran, p. 37. [in Persian].

Riley, D.G., Joseph, S.V., and Srinivasan, R., 2012.Temporalrelationship of thrips populations to tomato spotted wilt incidence in tomato in the field. J. Entomol. Sci. 47, 65-75.

Sabokkhiz. M.A., Jafarpour, B., Shahriari Ahmadi, F., and Tarighi, S., 2012. Identification of Turnip mosaic virus isolated from canola in northeast area of Iran. Afr. J. Biotech. 11, 14553-14560.

Scholthof, K., Adkin, S., Czosneh, H., and Foster, G., 2011. Top 10 plant viruses in molecular plant pathology.Mol. Plant Pathol.12(9), 938-954.

Silva, S.J.C., Castillo‐Urquiza, G.P., Hora‐Júnior, B.T, Assunção, I.P., Lima, G.S.A., Pio‐Ribeiro, G., Mizubuti, E.S.G., and Zerbini, F.M., 2012. Species diversity, phylogeny and genetic variability of begomovirus populations infecting leguminous weeds in Northeastern Brazil. Plant Pathol. 61(3), 457-467.

Srivivasan, R., Rilley, D., Diffie, S., Shreshta, A., and Culbreath, A., 2014. Winter weeds as inoculum sources of tomato spotted wilt virus and as reservoirs for its vector, Frankliniella fusca (Thysanoptera: Thripidae) in Farmscapes of Georgia. Plant Insect Interact. 43(2), 411-420.

Smith, T.N., Wylie, S.J., Coutts, B.A., andJones, R.A.C., 2006. Localized distribution of Iris yellow spot virus within leeks and its reliable large-scale detection. Plant Dis. 90, 729-733.

Tamura, K., Peterson, D., Peterson, N., Stecher, G., Nei, M., and Kumar, S., 2013. MEGA5: Molecular evolutionary genetics analysis using Maximum Likelihood, Evolutionary Distance, and Maximum Parsimony methods. Mol. Biol. Evol. 28, 2731-2739.

Tsompana, M., Abad, J., Purugganan, M., and Moyer, J.W., 2005. The molecular population genetics of the Tomato spotted wilt virus (TSWV) genome. Mol. Eco.14, 53-66.

Zindovic, J., Ciuffo, M., and Turina, M., 2014. Molecular characterization of tomato spotted wilt virus in Montenegro. J. Plant Pathol. 96(1), 201-205.