بررسی عوامل مؤثر بر میزان ارزآوری محصول زعفران در ایران با تأکید بر بسته‌بندی و برند سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربت حیدریه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

چکیده
اهمیت اقتصادی و اجتماعی زعفران به عنوان گرانترین ادویه جهان، جایگاه منحصر به فردی در میان محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد. کاربردهای متعدد و فراوان زعفران و خواص دارویی و مصارف متنوع غذایی آن و از همه مهم تر نقش عمده‌ای که در زندگی کشاورزان خراسان مرکزی و جنوبی دارد توجه ویژه به مسائل تولید، صادرات و بازار زعفران را بیش از پیش روشن می سازد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر میزان ارزآوری زعفران ایران با کاربرد روش دلفی در سال زراعی 1395-1394 می‌باشد. در این راستا 36 معیار فرعی در سه گروه اصلی میزان تولید، میزان صادرات و فرآوری در طراحی پرسش‌نامه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که فرآوری، صادرات و تولید به ترتیب رتبه اول تا سوم را از لحاظ اهمیت اثرگذاری بر ارزآوری محصول زعفران به خود اختصاص دادند. همچنین مهم-ترین معیار اثر گذار بر فرآوری، عدم وجود برند ملی (فقدان نام تجاری)، مهمترین معیار اثر گذار بر میزان صادرات، تقلب در زعفران و مهمترین معیار اثرگذار بر میزان تولید، کار انفرادی زعفران‌کاران (کمبود شرکت‌های تعاونی مناسب) می‌باشد لذا پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای کاهش هزینه فرآوری و ایجاد برند ملی زعفران، نظارت بر تقلبات زعفران و حذف دلالان، استفاده از روش‌های صحیح کشت مکانیزه و تشکیل شرکت‌های تعاونی زعفران کاران و‌ ایجاد تشکیلات منسجم خرید، توزیع و بسته‌بندی زعفران باشد.

کلیدواژه‌ها


Abbas Zadegan, M., and Tork Zadeh, J., 2000. Educational needs in organizations. Publishing Corporation. Tehran. Iran. [InPersian].

Ahari, H., Anwar, A., Shkry, A., Tlaksh, F., Sadeghi, M., and Rahmn Nia, H., 2012. Silver Asrnanvzrat check the shelf life of Iranian saffron packaging using nanotechnology 103.3 SNP on anti-microbial coatings and release of nanoparticles into the final product. Journal of Comparative Pathology. (4), 793-802. [InPersian with English Summary].

Ahmadi, N., 2009. Introduction and Review of the Delphi method. Journal of Social Sciences. (22), 100-108. [InPersian with English Summary].

Ahmadvand, F., and Sardari, A., 2014. The effect of brand equity Brpaskh of consumers. Business Strategies. 21(4): 63-78. [InPersian with English Summary].

Ampuero, O., and Vila, N., 2005. Consumer perceptions of product packaging. Journal of Consumer Marketing. 3(2), 100-112.

Bendixen, M., Bukasa, K.A., and Abratt, R.A., 2004. Brand equity in the business-tobusiness market. Industrial Marketing Management. 33(5), 371-380.

Chang, P.T., Huang, L.C., and Lin, H.J., 2000. The fuzzy Delphi method via fuzzy statistics and membership function fitting and a pplication to the human resources. Fuzzy Sets and Systems. 112(3), 511-520.

Farahmand, K., Danshvrkakhky, M., Shahnoushi Foroushani, N., Ghasemi, V., and Hemmati, A.,2012. Factors affecting market development saffron using fuzzy Delphi, Agricultural Economics. 6(3), 97-119. [InPersian with English Summary].

Gholinezhad, H., and Eshragh Nia Jahromi, A.H., 2015. Presenting a comprehensive model for increasing productivity in saffron: Before cultivation to customer. Journal of Saffron Research. 3(2), 108-122. [InPersian with English Summary].

Hadadi Nia, S., 2008. Nature-based tourism zoning based on environmental criteria. Master's thesis Environment, Natural Resources Faculty of Tehran University, Tehran, Iran.  [InPersian with English Summary].

Hadadi Nia, S., and Danhkar, A., 2009. Weighting and ranking criteria in ecotourism planning and semi-desert ecosystems desert with Delphi method. Journal of Management and Development of Natural Resources. 2(2), 21-32. [InPersian with English Summary]. 

Hadar, M., and Hader, S., 1995. Delphi und Kognitions Psychologie: Ein Zugang zur theoretischen Fundierung der Delphi-Methode. ZUMA-Nachrichten. 37(19), 8-34.

Keeney, S., Hasson, F., and McKenna, H.P., 2001. A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing. International Journal of Nursing Studies. 38(2), 195-200.

Kotler, P., and Armstrong, G., 2012. Principle of Marketing. (14th Ed). Prentice-Hall Inc, New Jersey.

Lopez Briones, G., Varoquaux P., Bureau G., and Pascat, B., 1993. Modified atmosphere packaging of common mushroom. Food Science and Technology. 28(1), 57-68.

Masoumzadeh Zavareh, A., Ibrahim, A., Shmsy, J., and Dehnavi, K.H., 2013.  Action Plan branding Iran's saffron, saffron Journal of Agriculture and Technology. 1(2), 37-66. [InPersian with English Summary].

Moazami Goudarzi, M., 2008. Iran's red gold from production to processing. Journal of Agricultural Livestock. 5(57), 56-57. [InPersian with English Summary].

Motameni, A., Moradi, H., Hemmati, A., Hashem Zadeh, A., and Moradi, V., 2014. The effect of visual and informational package on the propensity to buy this food, Journal of Food Science and Technology. 11(42), 31-42. ) [InPersian with English Summary].

Parmeh, Z., Hosseini, M.A., Nabi Zadeh, A., and Mohebbi, H., 2009. Capacity and target markets for export of Iranian saffron. Quarterly of Commerce Journal. (51), 59-95. [InPersian with English Summary].

Rundh, B., 2005. The multi-faceted dimension of packaging: Marketing logistics or marketing tool?. British Food Journal. 107(49), 670-684.

Sadeghi, S.K., Khodaverdizadeh, S., and Khodaverdizadeh, M., 2011. The comparative advantages of export and import structure of global export market and saffron. Agricultural Economics Research. 3(11), 59-76. [InPersian with English Summary].

Shah Abadi, A., Amiri, B., and Sary Gol, S., 2015. Factors affecting the export and import countries of the Non-Aligned Movement with an emphasis on institutional governance index. Business Strategies. 22(6), 57-72.[InPersian with English Summary].

Shahroudi, A., Ahmadi Fyrvzjany, A., and Chizari, M., 2007. Structures that affect the yield and quality of saffron: the study, the city of Torbat, Iran Journal of Agricultural Extension and Education. 3(1), 143-158. [InPersian with English Summary].

Sung, W.C., 2001. Application of Delphi method, a qualitative and quantitative analysis, to the healthcare management. Journal of Healthcare Management. 2(2), 11-19.

Torkamani, J., 2000. Economic analysis of production, technical efficiency and marketing of Iranian saffron. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 4(3), 29-44. [InPersian with English Summary].