بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 2- دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، وابستگی به درآمد نفت و فرآورده‏های نفتی است که همواره در برنامه‏های توسعه کشور برای رهایی از آن، سیاست‏ها و راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است. توسعه صادرات محصولات کشاورزی یکی از این راهکارهاست. زعفران یکی از محصولات صادراتی مهم ایران می‏باشد. نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و در عین حال ابهام‏آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران در کوتاه‏مدت و بلندمدت پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (GARCH) محاسبه شد. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات زعفران با استفاده از الگوی هم‏انباشتگی جوهانسن- جسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کوتاه‏مدت و بلندمدت، رابطه معکوس و معنی‏داری بین نوسانات نرخ ارز و صادرات زعفران ایران وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهایقیمت صادراتی و میزان تولید داخلی زعفران،تأثیر مثبت و معنی‏دار و متغیر قیمت عمده‏فروشی زعفران، تأثیرمنفیومعنی‏داریبرمیزان صادرات این محصول دارد. لذا بایستی سیاست‏هایی جهت کنترل و تثبیت نرخ ارز و ایجاد شرایط باثبات اقتصادی، اعمال گردد.  

کلیدواژه‌ها


Aghaei, M., Rezagholi Zade, M., 2012. Iran’s Comparative Advantage in production of Safforn. Journal of Agricultural Economics and Development. 1, 121-132. [in Persian With English Summary].

Akbarzade, J., 2005. Factors affecting the export of Iranian saffron. MSc Thesis, Faculty of Agriculture, University of  Zabol, Iran. [in Persian With English Summary].

Alam, S., 2010. A reassessment of the effect of exchange rate volatility on Pakistan's exports demand: ARDL approach. European Journal of Economic. Finance & Administrative Sciences. 21, 77-91.

Asgari, M., 2008. The effect of fluctuations in the real exchange rate of the industry's export performance. Journal of Commerce. 48, 103-131. [in Persian With English Summary].

Chipili, J.M., 2013. Exchange rate volatility and trade flows in Zambia. African Development Review. 25 (1), 55-66.

Chit, M.M., Rizov, M., Willenbockel, D., 2010. Exchange rate volatility and exports: New empirical evidence from the emerging East Asian economies. The World Economy. 33 (2), 239-263.

Cote, A., 1994. Exchange rate volatility and trade: A survey. Working Paper. Bank of Canada.

De Vita, G., Abbott, A., 2004. The impact of exchange rate volatility on UK exports to EU countries. Scottish.

Enders, W., 2014. Applied Econometric Time Series. 4th Edition. John Wiley.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)., 2012. FAO statistics website. http:// www. /faostat/en.

Gujarati, D.N., 1992. Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill.

Hejabarkiani, K., Nikeghbal, S., 2000. Effect of exchange rate imbalances on the supply of agricultural exports. Economic Research. 35(1), 39-53. [in Persian With English Summary].

Karami, A., Zibai, M., 2008. The effects of exchange rate volatility on exports of agricultural products in different countries. Journal of Economic Research. 3, 59-71. [in Persian With English Summary].

Karbasi, A.R., Ahmadi, H., 2010. Effects of exchange rate volatility on raisin export volume and prices in Iran. Knowledge and Development, 17 (32), 147-163.

Kazeroni, A., Rezazadeh, A., Mohamadpor, S., 2011. Asymmetric effects of fluctuations in the real exchange rate on exports of non-linear Markov-switching approach. Journal of Economic Modeling. 5, 154-178. [in Persian With English Summary].

Kochakzadeh, a., Jalai, S.A., Kochakzadeh, S., 2015. Effect of exchange rate uncertainty on exports Lag date of application of broad. Journal of Agricultural Economics. 1, 157-171. [in Persian With English Summary].

Mani, M., Zirak, M., 2004. The effect of uncertainty caused by exchange rate volatility on exports of Iran (the period between 1338-79). Journal of Light Peak. 2(4), 16-27. [in Persian With English Summary].

Ministry of Agriculture Jihad., 2012. Agricultural statistics. Bureau of Statistics and Information Technology and Communications Ministry of Agriculture, Tehran. [in Persian With English Summary].

Ozturk, L., Kalyoncu, H., 2009. Exchange rate volatility and trade: An empirical investigation from cross-country comparison. African Development Review. 21 (3), 499-513.

Rahman, S., Serletis, A., 2009. The effects of exchange rate uncertainty on exports. Journal of Macroeconomics, 31(3), 500-507.

Ranjpour, R., Karimi Takanloo, Z., Shokri, M., 2011. The relationship between saving and economic growth in Iran during the period 1961-2008. Idea Way Economic Research. 1(2), 113-140. [in Persian With English Summary].

Sun, C., Kim, M., Koo, W., Cho, G., Jin, H., 2002. The Effect of Exchange Rate Volatility on Wheat Trade Worldwide. Working Paper. Center for Agricultural Policy and Trade Studies.

Sedaghat, R., 2007. Study of factors affecting competitive ability of Iranian pistachio in global markets. Journal of Agricultural Economics. 1, 115-125. [in Persian With English Summary].