تحلیل فرامرزی شکاف فن‌آوری مزارع زعفران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت، پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

2 دکتری اقتصاد کشاورزی، پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

3 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی‬، دانشگاه گیلان

چکیده

در مطالعه حاضرنسبت شکاففن‌آوری اندازه­های مختلف مزارع زعفران با استفاده از مفهوم تابع فرامرزی که با روش غیرپارامتریک تحلیل فراگیر داده‌ها تخمین زده شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام تحقیق از اطلاعات 81 کشاورز در سال 1393 که به صورت تصادفی ساده مورد مصاحبه قرار گرفتند، استفاده شد. مزارع نمونه بر حسب اندازهبه سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شد. نتایج نشان داد که متوسط کارآیی فنی گروهی در طیف بین 86/0 تا 90/0 می‏باشد. بنابراین، امکان افزایش میزان تولید زعفران با استفاده از همین میزان نهاده‏ و یا کاهش مقدار نهاده‏های مصرفی در سطح فعلی تولید زعفران و یا ترکیبی از هر دو از طریق پر کردن شکاف بین بهترین تولید کننده با سایر تولیدکنندگان وجود دارد. نتایج مربوط به نسبت شکاف فن‌آوری نشان داد که مزارع بزرگ عملکرد تکنیکی بهتری دارند و دارای نسبت شکاف فن‌آوری بالاتری در مقایسه با مزارع کوچک و متوسط می‌باشد. افزون بر این، متغیر­های سن و تجربة کشاورز، مالکیت، و اندازه مزرعة زعفران تاثیر مثبت و معنی‌داری بر کارآیی فنی تولید داشته و کشاورزانی که با مشکلات تولید مواجه بودند، از نظر آماری کارآیی فنی کمتری نسبت به سایر کشاورزان، داشتند. این مطالعه راهکارهایی که باعث ارتقا تجربه کشاورز شوند و نیز برنامه‌هایی که باعث برطرف کردن فوری مشکل کشاورز می‌شود را جهت افزایش کارایی فنی تولید زعفران پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


Battese,G.E.,Rao,D.S. P., O’Donnell, C., 2004. A metafrontier production functions for estimation of technical efficiencies and technology gaps for firms operating under different technologies. J. Prod Anal. 21 (1), 91–103.

Battese, J., Rao, D.S.P., 2002. Technology gap, efficiency and stochastic metafrontier function. J. Bus Econ. 1 (2), 87-93.

Behdani, M.A., 2005. Ecological zonation andmonitoring yield variations Saffron inKhorasan. Ph.D. thesis. Department ofAgronomy. Ferdowsi University of Mashhad,Iran. [in Persian with English Summary].

Charnes, A., Cooper, W., Rodes, W., 1978. Measuring the efficiency of decision making units. J. Oper Res. 2(6), 429-444.

Charnes, A., Cooper, W.W., 1978. Preface to topics in data envelopment analysis. Ann. Oper. Res. 2 (1), 59-94.

Chen, Z., Song, S., 2008. Efficiency and technology gap in China's agriculture: a regional meta-frontier analysis. China Econ Rev. 19 (2), 287-296.

Emami Meibodi, A., 2001. The principles measuring efficiency and productivity (Scientific- Experimental). Institute of commercial Tehran research studies, Bazargani Publishing. [In Persian].

Esfanjari Kenari, R., 2012. Economic investigation of laying hen industrial units. MSc Thesis, faculty of Agriculture, University of Shiraz, Iran. [In Persian with English Summary].

Esfanjari Kenari, R., Mohamadi, H., Mahmoudi, A., 2012. Investigation of rice production technical efficiency in Mazandaran province in regard to farm size using stochastic nonparametric envelopment of data. 15th National Conference of Rice, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran.

Esfanjari Kenari, R., Zibaei, M., 2013. Investigation of technological gap of Iranian laying hen Industrial Units. J. Agr Econ Dev. 26(4), 252-260. [In Persian].

Farrel, M.J., 1957. The measurement of productive efficiency. J. R Stat Soc. 120 (3), 253-281.

Ghasemi, R., 2011. Investigating Factors Affecting Adoption of Aeration And Water Infiltration Technologies And It's Effect on Efficiency In Mazandaran Province Fish Farms. MSc Thesis, faculty of Agriculture, University of Shiraz, Iran. [In Persian With English Summary].

Hakimipour, N., kiyani, H., 2008.  A Comparative Analysis of Efficiency in Iran's Provincial Manufacturing Sector. J. Knowl Dev. 15(24), 133-161. [In Persian].

Kafi, M., Rashed, M.H., Kochaki, A., Mollafilabi, A., 2002. Saffron: Cultivation and processing technology. Ferdowsi Mashhad University Press. 1(1), 23-31.

Karmol, P., Villano, R., Fleming, E., Kristnsen, P., 2010. Technical efficiencieng and technology gaps on ‘clean and safe’ vegetable. Farms in northern Thailand: A comparsion of different technologies. Australian Agricultural and Resource Economics Society (AARES) 54th Annual Conference. Adelaide, Australia.

Mariano, M. J., Villano, R., Fleming, E., Aeda, R., 2010. Metafrontier analysis farm-level efficiencies and environmental-technology gaps in Philippine rice farming. Australian agricultural and Resource Economics Society (AARES) 54th Annual Conference, Adelaide, Australia.

Mehrabi Boshrabadi, H., 2009. Investigation of the relationship between farm size and Technological Gap Ratio on wheat in Kerman province. J. ECONOMICS AND AGRICULTURE DEVELOPMENT. 22 (1), 1.6-116.

Mehrabi Boshrabadi, H., Villano, R., Fleming, E., 2008. Technical efficiency and environmental-technological gaps in wheat production in Kerman province of Iran: A Meta frontier analysis. J.  Agr Econ. 38(1), 67-76.

Moreira, V. H., Bravo-Ureta, B. E., 2010. Technical efficiency and metatechnology ratios for dairy farms in three southern cone contries: A stochastic metafronitier model. J. Prod Anal. 33 (1), 33-45.

O'Donnell C.J., Rao, D.S.P., Battese, G.E., 2008. Metafrontier frameworks for the study of firm-level efficiencies and technology ratios. Empir Econ. 34 (2), 231-255.

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Sabohi, M., Esfanjari Kenari, R., 2014. Measuring technological gap ratio of wheat production using StoNED approach to metafrontier. IJAOR. 4(2), 33-42.

Tauer, L.W., Lordkipanidze, N., 1999. Productivity of dairy production in individual state. Paper Presented at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting. USA.

Villano, R., Fleming, E., Fleming, P., 2008. Measuring regional productivity differences and resource economics society, Conference (52nd), February 5-8, 2008, Canberra, Australia.

Zibaei, M., Jafari Sani, M., 2007. Estimating Technical Efficiency and Technology Gap Ratio in Iranian Dairy Farm, A case Study: Azarbayjane Sharghi, Esfehan, Tehran, Khorasan, Fars and Yazd. JWSS, Isfahan University of Technology. 12(43), 315-324. [in Persian