بهره گیری از گلبرگ و پرچم زعفران به عنوان ضایعات برای رنگرزی الیاف پشمی و بررسی ثبات های رنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی دانشگاه بیرجند

2 دکتری شیمی آلی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی دانشگاه بیرجند

3 کارشناسی ارشد شیمی آلی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی دانشگاه بیرجند

چکیده

از زمان های بسیار دور، رنگ های طبیعی بخش جداناپذیری از زندگی بشر و جامعه بوده است. مواد رنگزای طبیعی دسته‌ای از رنگینه‌هایی با ثبات عالی و متوسط هستند که ریشه گیاهی و حیوانی دارند و بیشتر در رنگرزی سنتی نقش مؤثری دارند. برخی از مزیت های رنگ های طبیعی از جمله سازگاری با محیط زیست، فام های رنگی زیبا و جذاب و مسائل اقتصادی باعث شده است تا از اهمیت استفاده از رنگ های طبیعی، علی رغم تولید رنگ های شیمیایی متنوع کاسته نشود. در این پروژه از ضایعات زعفران رنگینه تهیه شد و الیاف پشمی به کمک دندانه های مختلف، دندانه داده و در حضور رنگینه مذکور، رنگرزی شدند و سپس به بررسی ثبات های نوری و شستشویی این الیاف پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که الیاف در حضور دندانه های مختلف، شیدهای رنگی متنوعی داشتند و در مجموع ثبات های شستشویی و نوری الیاف در حد مطلوب بود.

کلیدواژه‌ها