ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگا محقق اردبیلی

چکیده

به منظور بررسی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد گل، بنه و کلاله و سایر خصوصیات رشدی زعفران، آزمایشی در محوطه باز گلخانه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال 1389 و 1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش سه نوع بافت خاک در دامنه سبک تا نیمه سنگین شامل لوم شنی، لوم و لوم رسی و سطوح ماده پلیمر سوپر جاذب شامل صفر، 1/0، 2/0، 4/0 و 8/0 درصد وزنی بر اساس وزن خاک خشک بودند. صفات مورد مطالعه شامل سرعت ظهور برگ، سرعت گلدهی، وزن خشک بنه، تعداد و وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران بودند. نتایج نشان داد که اثر ساده بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر سرعت ظهور برگ، سرعت گلدهی، وزن خشک بنه، تعداد و وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران معنی دار (01/0p≤) بود. بالاترین وزن خشک کلاله برابر با 94/0 گرم بر متر مربع برای بافت لوم شنی حاصل گردید که به ترتیب برابر با 30 و 49 درصد بالاتر از بافت های لوم و لوم رسی بود. افزایش مصرف پلیمر سوپر جاذب موجب بهبود وزن خشک کلاله شد. بنابراین، از آنجا که در مناطق کاشت زعفران خاک دارای بافت سنگین با محتوی رطوبتی نسبتاً پایین است، لذا می توان کاربرد پلیمر سوپر جاذب را برای دسترسی به بهبود رشد و عملکرد زعفران مدنظر قرار داد که این امر از طریق تسریع در شروع دوره بهره-برداری از مزرعه، افزایش عملکرد اقتصادی را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها