بررسی عملکرد زعفران در دو شرایط دیم و آبی در یک دوره شش ساله در شهرستان خرم آباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

2 کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

3 کارشناس ارشد منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده

به منظور بررسی کشت و خصوصیات کمی زعفران در شهرستان خرم آباد، آزمایشی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و طی شش سال طی سال های 1385 لغایت 1390 در شرایط دیم و آبی به مرحله اجرا در آمد. نتایج تجزیه و تحلیل طرح نشان داد که سال های چهارم و پنجم با عملکرد کل 8/12 و 2/12 کیلوگرم در هکتار زعفران خشک نسبت به بقیه سال‌ها برتر بودند و سال‌های دوم، سوم و ششم به ترتیب با عملکرد 3/ 5، 99/5 و 04/7 کیلوگرم در هکتار در گروه میانی و سال اول با عملکرد 4/0 کیلوگرم در هکتار در گروه پایین قرار گرفت. در مجموع، شش سال آزمایش، بین کشت آبی و دیم با متوسط عملکرد به ترتیب با 5/7 و 1/7 کیلوگرم تفاوت معنی‌دار وجود نداشت. عملکرد بنه زعفران در سال پایانی طرح در شرایط آبی و دیم به ترتیب 9/23 و 9/22 تن در هکتار حاصل گردید که از لحاظ آماری بین عملکرد آنها نیز تفاوت معنی‌دار وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها