مطالعه تأثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات گروه پژوهشی زعفران دانشگاه بیرجند

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی تأثیر کودهای زیستی، دامی و شیمیایی و وزن بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران در شهرستان مه ولات در سال زراعی 91-1390 در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل با چهار تکرار انجام شد که در آن کود شیمیایی و دامی مرسوم در سه سطح (100 درصد، 50 درصد و عدم مصرف کود دامی و شیمیایی) به عنوان عامل کرت اصلی و عامل کرت فرعی شامل: ترکیب فاکتوریل از کود بیولوژیک در سه سطح (کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و بدون کود) و اندازه بنه در سه سطح (بنه‌های با وزن 4 تا 6، 8 تا 10 و 12 تا 14 گرم) در نظر گرفته شد. نتایج سال اول آزمایش نشان داد که تأثیر کود دامی و شیمیایی بر وزن گل تازه زعفران، طول کلاله و خامه و تعداد گل در واحد سطح معنی‌دار بوده و با افزایش سطوح مصرف کود، مقدار آنها افزایش یافت. همچنین با افزایش اندازه بنه زعفران وزن گل تازه، تعداد گل در واحد سطح و طول کلاله و خامه به طور معنی‌داری افزایش یافت. بررسی اثر مصرف کودهای بیولوژیک در کشت زعفران نشان داد که بیشترین تعداد گل در واحد سطح (میانگین 4/5 گل در متر مربع) به ترتیب از تیمار مصرف کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و عدم مصرف کود بیولوژیک بدست آمد. استفاده از کود نیتروکسین باعث افزایش 8/27 درصدی وزن تر گل شد؛ در حالیکه مصرف کود بیوسوپرفسفات تأثیر معنی‌داری بر مقدار این صفت نداشت. طول کلاله و خامه زعفران تحت تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها