بررسی روند تغییرات وزن و تعداد پداژه زعفران در مقادیر و روش های متفاوت آبیاری در دوره های مختلف کشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

2 استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در این پ‍ژوهش روند تغییر وزن و تعداد پداژه های زعفران در دوره های مختلف کشت و در دو روش آبیاری کرتی و جویچه ای بررسی شد. نتایج نشان داد، تعداد پداژه ها در روش آبیاری جویچه ای به طور معنی داری بیشتر از کرتی می‌باشد و وزن پداژه ها نیز در اکثر دوره ها در روش آبیاری جویچه ای بیشتر است. تعداد کل پداژه ها و تعداد پداژه های با وزن کمتر از چهار گرم تا دوره ششم کشت افزایش و از این دوره به بعد به صورت معنی داری کاهش می یابد. تعداد پداژه های با وزن بین 4 تا 8 گرم و کمتر از 4 گرم تا دوره پنجم کشت افزایش و پس از آن به صورت معنی داری کاهش می یابد، ولی تعداد پداژه با وزن بیشتر از 8 گرم از همان ابتدای کشت روند نزولی را طی می کند.

کلیدواژه‌ها