ارزیابی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی بنه زعفران (.Crocus sativus L) در تربت حیدریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه پژوهشی زعفران دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

4 پژوهشگر زعفران پارک علم و فناوری خراسان رضوی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی روی برخی از صفات مورفولوژیک و زراعی زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در تربت حیدریه در سال زراعی 91-1390 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کود های آلی گاوی نیمه پوسیده (40 تن در هکتار)، کود کمپوست (20 تن در هکتار)، کود کامل NPK با نسبت‏های (نیتروژن 50 کیلو، فسفر و پتاسیم هر یک 25 کیلوگرم در هکتار) و شاهد (عدم استفاده از کود) بودند. صفات وزن و تعداد کل، بالای 8 گرم، 8-4 گرم، 4-1 گرم و کمتر از 1 گرم، طول، عرض و تعداد برگ و همچنین تعداد بوته اندازه گیری شدند. نتایج بررسی، اثرات معنی دار تیمارهای کودی را بر شاخص‏های رشدی زعفران نشان داد، اما برای بنه‏های با وزن مختلف، نوع کود مؤثر متفاوت بود. بیشترین میزان وزن کل بنه، وزن و تعداد بنه‏های بالای 8 گرم، تعداد بنه‏های 8-4 گرم، طول و عرض برگ‏ها مربوط به تیمار کود گاوی بود. بیشترین تعداد کل بنه‏ها، تعداد و وزن بنه‏های کمتر از 1 گرم در تیمار کود NPK مشاهده شد. همچنین بیشترین وزن بنه‏های 4-1 گرم مربوط به تیمار کود کمپوست بود.

کلیدواژه‌ها