بررسی تأثیر افزودنی زعفران در جلوگیری از خوردگی کاغذ به وسیلۀ مرکب آهن-مازو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان.

2 عضو هیئت علمی گروه مرمت ، دانشگاه هنر اصفهان، مربی، اصفهان.

3 عضو هیئت علمی گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ، مربی، اصفهان

چکیده

امروزه مشکلات مربوط به خوردگی کاغذ ناشی از مرکب آهن-مازو شناخته و روش­هایی برای درمان نسخ قدیمی آسیب­دیده به وسیله مرکب آهن-مازو یافت شده است، اما واضح است که این روش­های درمانی برای نسخ قدیمی آسیب­­دیده و راهکاری برای مرکب‌های امروزی که احتمالاً در آینده آسیب‌هایی را بر روی کاغذ ایجاد خواهند کرد، پیشنهاد نشده است. از آنجا که کارهای پژوهشی صورت گرفته در این زمینه هنوز به درستی راهگشایی در این زمینه نبوده است؛ پس، پژوهش در این زمینه امری لازم و ضروری ا­ست. لذا در پژوهش حاضر تأثیر افزودنی زعفران بر روی مرکب سنتی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفت؛ با این هدف که دریابیم، عصاره زعفران چه تأثیری در بازدارندگی از خوردگی کاغذ به وسیله مرکب آهن-مازو دارد. سؤالاتی که در این پژوهش مطرح شد به این ترتیب است که: زعفران چه اثراتی بر روی مرکب خوشنویسی و کاغذ دارد؟ و­ بویژه مقدار افزودنی مذکور در جلوگیری از تخریب سلولز چه نقشی دارد؟ در این پژوهش پس از ساخت چهار نمونه مرکب مشکی با استفاده از رساله‌های کهن، پیرسازی تسریعی دما بر روی نمونه‌ها بر طبق استاندارد انجام شد. سپس با استفاده از دستگاه pH­ سنج و رنگ­سنج، نمونه­ها pH­ سنجی و رنگ­سنجی شدند. در تکمیل آزمایش­ها، برای بررسی تأثیر زعفران برروی مرکب، طیف سنجی تبدیل فوریه-مادون قرمز و طیف­سنجی مرئی-فرابنفش (Uv-Vis) انجام شد. روش یافته­اندوزی در این پژوهش؛ کتابخانه­ای و آزمایشگاهی، اینترنتی و روش پژوهش توصیفی-تحلیلی ا­ست.نتایج نشان داد که افزودن زعفران به مرکب از خوردگی کاغذ ناشی از مرکب آهن-مازو در طول زمان جلوگیری می­کند. به دلیل اینکه محلول زعفران به عنوان یک بافر عمل می‌کند و با بالا رفتن غلظت، اثر بافری آن افزایش می‌یابد. 

کلیدواژه‌ها


 
 

Banik, G., Brückle, I., 2011. Paper and Water: A Guide for Conservators, Elsevier ltd, London.

Barkashly, M., 1997. Proceedings of the First Conference on the Protection of Cultural-Historical Monuments of the Fourth to the Eighth of March 1996, University of Arts and the Institute for conservation and restoration of cultural monuments, Tehran. 256 pp. [In Persian]

Barkashly, M., 1998. Discovery of saffron effect in undestroyed verdigris that are used in Iranian Miniature, Honarnamh, No. 1, 22-25. Retrieved March 4, 2012. from http://www.magiran.com. [In Persian]

Berrie, B.H., 2007. Artists Pigments: A Handbook of Their History and Characteristics, vol. 4, Archetype Publications Ltd, London.

Bodnar, M., Vodopivec, J., Andrea Mando, P., Lu Carelli, C.G., and Sygnorini, O., 2004 .Review and distribution of chemical elements iron-gall ink written by Pixe method, Bidar, L., (Eds.) Payam Baharestan. January, 44, p.  78-85. [In Persian with English Summary]

Bohloly Rizy, S., 2007. Iron-gall ink corrosion: Study the effects of combination, by De Feber, M.A.P.C. Havrmanz, J., Defeze, P, Name Baharestan. December, (78), 64-67. [In Persian with English Summary]

Carvalho, D.N., 2007. Forty Centuries of Ink, Echo library. Retrieved December 10, 2011. from http//www.manybooks.net.pdf

Dehkhoda, A.A., 1996. Dehkhoda Dictionary, Tehran University, Tehran. 1006p. [In Persian]

Fazaeli, H., 2007. Training calligraphy. Soroush, Tehran, Tehran, Iran. 361p. [In Persian]

Hadian Dehkordi, M., 2007. Use of laboratory researches in Conservation and Restoration of historical Monuments (materials). Tehran University and research institute for Conservation and Restoration of historical and cultural Monuments: Tehran, Tehran, Iran. 175 p. [In Persian]

Helalbeyki, Y., Haj Abasi, M.A., and Shirani, H., 2015. Effect of saffron continuous cultivation on some soil physical and chemical properties. Journal of Saffron Research. No.3(2), p. 97-107. [In Persian with English Summary]

Hosseini, M., Sadeghian, A.R., and Barakati, F., 2015. Study on trends in phenolic compounds during saffron plant growth by Folin Cio Calteau Micro method. Journal of Saffron Research. No. 3(2), p.155-162. [In Persian with English Summary]

Keheyan, Y., Giulianelli, L., 2006.  Identification of Historical Ink Ingredients Using Pyrolysis-GC-MS. A Model Study. e-Preservation Science, (3 p. 5-10.

Khosravy Byzhaam, F., 2006. Technology and pathology of traditional inks and its protective solutions, MA Thesis, Preservation and Restoration of Cultural Heritage, Faculty of Conservation, University of Isfahan’s Art, Iran. [In Persian with English Summary]

Khosravy Byzhaam, F., 2009. Proceedings of the Ninth Conference Second Annual Historic Preservation and Restoration of Cultural Objects and Architectural Decorations. Administration of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of the province, Sari, Sari, Iran. 158 p. [In Persian]

Khoshmrdan, A., 2003. »Taalim Al Khotoot«,. By E. Shokrollahi Taleghani, Name Baharestan, No. 2, p.  321-328. [In Persian with English Summary]

Klainer, L.M., 2009. Properties of Materials for Artists: Adhesives and Natural Varnish, Hamid Farahmand Boroujeni. (Eds.), Goldasteh, Isfahan, Isfahan, Iran. [In Persian]

Lamei Rashti, M., Shokohy, F., Oliaee, P., 2000. Foreign Pixie method for ink and traditional paper analysis, Name Baharestan. (2), 436-431. [In Persian with English Summary]

Mayelheravy, N., 1993. Book Lay Out in Islamic Civilization: Series of Booklets about Calligraphy, Ink and Paper Making, Miniature and Book Binding. Astan Ghods Razavi, Mashhad, Mashhad, Iran. 781 p. [In Persian]

Mert, E. 2008. A Comparative Study on Chemical Characterization of Different Ink Ingredients Used in Ancient Ornamented Manuscripts, Master of Science Inarchaeometry, Middle Easttechnical University. Retrieved December 21, 2011, from http//www. scirus.com.pdf

Rouchon Quillet, V., Remazeilles, C., Nguyen, T., Bleton, J., Tchapla, A., 2004. The Impact of Gum Arabic on Iron Gall Ink Corrosion, Retrieved October 5, 2014, from http//www.google scholar.com

Sabet Jazary, A.A., 1997. Proceedings of the First Conference on the Protection of Cultural-Historical Monuments of the Fourth to the Eighth of March 1996, University of Arts and the Institute for Conservation and Restoration of Cultural Monuments, Tehran, Tehran, Iran 257 p. [In Persian]

Samimpor, S., Haddad, F., Abrisham-chi, P., and Ghavamnasiri, M.R., 2015. Effect of radioprotective aqueous extract for stigma saffron in peripheral human blood lymphocytes using cytokinesis-blocked Micronucleus assay. Journal of Saffron Research. No.2(2), p.167-176. [In Persian with English Summary]

Stratis, H., Salvesen, T., 2002. The Broad Spectrum: Studies in The Materials, Techniques, and Conservation of Color on Paper, Archetype Publications Ltd, London.

Vakily, A., 2003. Hand-woven carpet fiber coloration, Naghsh Hasty, Tehran, Tehran, Iran 187 p. [In Persian]