ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استفاده از نهاده های آلی و تراکم مطلوب بنه دو عامل زراعی برای دستیابی به عملکرد بهینه در زراعت زعفران هستند. به منظور بررسی تأثیر تراکم بنه در مقادیر مختلف کمپوست بستر قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد بنه، وزن گل و کلاله زعفران (Crocus sativus)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در فضای باز گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال 1388 و 1389 اجرا شد. فاکتورها شامل سه سطح کمپوست بستر قارچ (صفر، 60 و 120 تن در هکتار) و سه تراکم بنه (50، 100 و 150 بنه در متر مربع) بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده مقادیر کمپوست بستر قارچ و تراکم های بنه بر وزن خشک برگ و فلس، طول برگ، تعداد و قطر بنه، تعداد و وزن بنه در گروه های مختلف وزنی، تعداد و وزن تر گل و عملکرد اقتصادی زعفران معنی دار (05/0≥p) شد. با افزایش تراکم بنه، رشد و به تبع آن تولید گل و عملکرد زعفران کاهش یافت. به طوریکه با افزایش تراکم بنه از 50 به 150 بنه در متر مربع، وزن تر گل و عملکرد کلاله زعفران 12 درصد کاهش یافت. با افزودن 60 تن در هکتار کمپوست بستر قارچ، خصوصیات رویشی و به تبع آن عملکرد اقتصادی زعفران افزایش یافت و با افزودن بیش از این مقدار، کاهش خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران مشاهده شد. بیشترین وزن تر گل و عملکرد کلاله زعفران در مقدار 60 تن کمپوست بستر در هکتار (به ترتیب برابر با 05/55 و 51/0 کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان آن برای شاهد (به ترتیب برابر با 22/46 و 43/0 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها