تأثیر وزن بنه مادری و محلولپاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اوّل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادگروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زعفران (Crocus sativus L.) از گیاهان بومی و ارزشمند ایران است که مصرف صحیح عناصر غذایی در رشد و نمو و تولید محصول آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجائیکه زعفران از طریق بنه تکثیر می‌یابد، لذا تولید بنه های دختری قوی از طریق تغذیه مناسب همواره مورد توجه بوده و محلولپاشی عناصر غذایی یکی از روش‌های کمکی در تغذیه گیاهی محسوب می شود. این آزمایش با هدف بررسی اثرات وزن‌های مختلف بنه مادری کشت شده و سطوح مختلف غلظت محلولپاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران انجام شد. بدین منظور آزمایشی طی سالهای 1390 تا 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به ‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار سطح وزن بنه مادری (گروه‌های وزنی 3-1/1، 5-1/3، 7-1/5 و 9-1/7 گرم) و چهار سطح محلولپاشی با محلول غذایی کامل (غلظت‌های 0، 6، 8 و 10 در هزار) و در سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن بنه مادری اثر معنی‌داری بر ویژگی های مورد مطالعه بنه و گل زعفران دارد. در بین تیمارهای آزمایش، استفاده از بنه مادری با گروه وزنی 9-1/7 گرم، بیشترین تعداد کل بنه در واحد سطح (408 بنه در مترمربع)، بیشترین عملکرد بنه (809 گرم در مترمربع) و بیشترین عملکرد گل تر (25/5 گرم در مترمربع) را نشان داد. با کاهش وزن بنه‌های کشت شده تعداد و عملکرد بنه، گل و کلاله زعفران کاهش ‌یافت. تأثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی و همچنین اثر متقابل وزن بنه مادری و محلولپاشی بر ویژگیهای مورد مطالعه بنه و گل زعفران معنی‌دار نبود. به‌طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که استفاده از بنه مادری با وزن بیشتر تأثیر مثبت و معنیداری بر ویژگیهای مورد مطالعه بنه دختری و گل زعفران دارد؛ لذا توصیه می‌شود برای دستیابی به عملکرد بالای زعفران، تا حد امکان از بنه‌های درشت با وزن بیشتر استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها