ارزیابی عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در آرایش‌ها و تراکم های مختلف بوته در شرایط کشت بین درختان سیب در منطقه سمیرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

2 عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده

با توجه به اینکه درخت سیب تا 10 سال عملکرد اقتصادی ندارد زعفران گیاه مناسبی برای کشت زیر درخت سیب است. چون دوره رشد زعفران در زمانی که درخت سیب خواب است انجام می گیرد و هیچ گونه تداخلی در عملیات زراعی که برای درخت سیب صورت می گیرد، ندارد. لذا به منظور بررسی تأثیر آرایش و تراکم های مختلف بوته در کشت زیر درخت سیب، بر عملکرد زعفران، آزمایشی، به مدت دو سال (سال های 1391 و 1392) در یکی از باغات شهرستان سمیرم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌ها‌ی کامل ‌تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اول شامل آرایش کاشت روی پشته به‌ صورت دو‌ردیفه، سه‌ردیفه و چهارردیفه و عامل دوم شامل فاصله بوته روی ردیف (20، 25 و 30 سانتی‌متر ) در بین ردیف‌های درختان سیب 4 تا 5 ساله بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد، بیشترین عملکرد کلاله خشک و گل خشک، در آرایش 4 ردیفه و فاصله بوته 20 سانتی متر و کمترین آن در آرایش 2 ردیفه و فاصله بوته 30 سانتی متر به دست آمد. بیشترین وزن خشک برگ، تعداد بنه و عملکرد بنه سال اول در آرایش 4 ردیفه و فاصله بوته 20 سانتی متر به دست آمد. به طور کلی در تمام صفات اندازه گیری شده عملکرد سال دوم تقریبا دو برابر سال اول بود. در مجموع با توجه به نتایج سال اول و دوم آزمایش به نظر می رسد استفاده از تراکم بالاتر، چهار ردیف کشت و فاصله بوته 20 سانتی متر، در زیر درختان سیب می تواند گزینه مناسبی باشد.

کلیدواژه‌ها