اثر عصاره آبی پونه و گلبرگ زعفران بر عملکرد و کیفیت گوشت در جوجه گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری تغذیه دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور بررسی اثر عصاره آبی پونه(Mentha pulegium) و گلبرگ زعفران بر عملکرد و خصوصیات کیفی گوشت در جوجه های گوشتی از 330 قطعه جوجه گوشتی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در هر تیمار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (C)، تیمار 1/0 درصد عصاره گلبرگ زعفران (S1) و تیمار 2/0 درصد عصاره گلبرگ زعفران (S2)، تیمار 1/0 درصد عصاره پونه (P1) و تیمار 2/0 درصد عصاره پونه (P2) بود. وزن بدن و مصرف خوراک در سه دوره آغازین، رشد و پایانی اندازه گیری شد و در انتهای دوره آزمایش (42 روزگی) از هر تکرار 4 قطعه پرنده بر اساس میانگین تکرار انتخاب و کشتار شد. دمای گوشت سینه پرنده در زمان-های 15، 30 و 60 دقیقه پس از کشتار با استفاده از دماسنج ثبت شد. شاخص های کیفی در گوشت ران شامل ظرفیت نگهداری آب، اسیدیته و مالون دی آلدهید در دو بازه زمانی، یک و 60 روز پس از کشتار و مقدار چربی، پروتیئن و ماده خشک گوشت در زمان کشتار اندازه گیری شد. در دوره رشد و کل دوره، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک به طور معنی داری (05/0 >P) در تیمار S2 نسبت به سایر تیمارها بهبود یافت. مصرف خوراک، دمای گوشت سینه، چربی، پروتئین و اسیدیته تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. ماده خشک گوشت ران در تیمارهای S1و S2به طور معنی داری (05/0 >P) نسبت به تیمارهای P1و P2 افزایش یافت. میزان مالون دی آلدهید گوشت ران در روز بعد کشتار تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ولی در 60 روز بعد از کشتار میزان مالون دی آلدهید در P2 به طور معنی-داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (05/0 >P). ظرفیت نگهداری آب در زمان بعد کشتار در تیمارS1 نسبت به تیمار S2 و P1 به طور معنی داری بهبود یافت ولی تأثیری در بازه زمانی 60 روز بعد کشتار مشاهده نشد. همبستگی معنی داری (05/0 >P) بین ظرفیت نگهداری آب و اسیدیته، ماده خشک و میزان پروتئین و چربی مشاهده شد. نتایج این بررسی نشان داد که عصاره آبی گلبرگ زعفران باعث بهبود عملکرد می شود و دارای اثرات آنتی اکسیدانی نیز می باشد ولی اثر آنتی اکسیدانی پونه بیشتر بوده و مانع اکسیداسیون چربی گوشت می شود.

کلیدواژه‌ها