ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری شکمبه ای و فراسنجه های تخمیر علوفه خشک زعفران با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 استاد گروه علوم دام دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه علوم دام دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

 ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری شکمبه ای به روش کیسه های نایلونی و تولید گاز آزمایشگاهی علوفه خشک زعفران با استفاده از دو رأس تلیسه هلشتاین دارای فیستولای دائمی شکمبه ای تعیین شد. تولید گاز و فراسنجه های تجزیه‌پذیری ماده خشک در زمان های صفر، 2، 4، 8، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت اندازه گیری شد. بررسی ترکیب شیمیایی نشان داد که علوفه خشک زعفران به ترتیب محتوی 8/94، 7/6، 9/45، 0/38، 2/5، 7/4 و 5/42 درصد ماده آلی، پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، خاکستر، چربی خام و کربوهیدرات های غیرفیبری بود. نتایج آزمایش نشان داد که علوفه خشک زعفران دارای کمبود جدی سدیم، منیزیم، روی و آهن براساس نیاز نشخوارکنندگان هستند. فراسنجه های تجزیه‌پذیری ماده خشک شامل بخش سریع تجزیه (a)، بخش کند تجزیه (b) و ثابت نرخ تجزیه (c) به ترتیب 32 درصد، 2/39 درصد و 043/0 بر ساعت بودند. همچنین فراسنجه های تولید و نرخ تولید گاز، ماده آلی قابل هضم، انرژی قابل متابولیسم و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر نمونه آزمایشی به ترتیب برابر با 8/49 میلی‌لیتر به ازای 200 میلی‌گرم ماده خشک، 091/0 میلی‌لیتر در ساعت، 9/53 درصد، 0/8 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک و 89/0 میلی مول تعیین شد. مقدار کل ترکیبات فنولی، تانن کل و تانن متراکم به ترتیب برابر با 4/4، 2/3 و 31/0 درصد بود. براساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، علوفه خشک زعفران را می توان به عنوان یک منبع خوراکی ارزان قیمت جایگزین بخشی از مواد خوراکی در جیره دام ها نمود.

کلیدواژه‌ها