مطالعه روند تغییرات ترکیبات فنولی در طول دوره رشد زعفران با روش میکروفولین سیو کالتو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق ، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

2 استادیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

چکیده

ترکیبات فنولی در اندامهای مختلف گیاه زعفران به ویژه بنه همبستگی منفی با عملکرد اقتصادی زعفران دارد، اما باعث بهبود ویژگیهای کیفی این گیاه میشود. این طرح تحقیقاتی در سالهای 1991 و 1999با نمونه های گرفته شده از مزارع روستای آبرود در شهرستان تربت حیدریه انجام شد. در این تحقیق رابطه عملکرد اقتصادی گیاه زعفران با میزان ترکیبات فنولی در بنهها و ریزوسفر بدست آمد. این تحقیق در مزارع سه ساله، پنج ساله و هفت ساله زعفران انجام شد. طرح آماری مورد استفاده بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در نظر گرفته شد. فاکتور اول زمان نمونه برداری در 4 سطح و اندام های مورد مطالعه شامل پیاز و برگ های زعفران و از طرف دیگر مطالعه خاک اطراف پیاز زعفران بود. میزان تجمع ماده خشک، میزان نیتروژن ریزوسفر و ترکیبات فنولی بنه و برگهای زعفران با تکرارهای مختلف و با نمونه گیریهای تصادفی اندازه گیری و به کمک روشهای آماری رابطه این ترکیبات شیمیایی با عملکرد اقتصادی زعفران در مزارع سنین مختلف زعفران تعیین شد. نتایج نشان داد که اثر زمان نمونه برداری بر میزان ترکیبات فنولی برگهای گیاه زعفران تأثیر معنی داری نداشت، اما زمان نمونه برداری اثر معنیداری بر میزان نیتروژن برگهای گیاه زعفران داشت. زمان نمونهبرداری بر وزن تر و وزن خشک برگهای گیاه زعفران اثر معنی داری داشت. سن مزرعه بر عملکرد اقتصادی زعفران، وزن تر و وزن خشک برگها اثر معنیداری داشت. اثر متقابل زمان نمونه برداری و سن مزرعه بر میزان نیتروژن برگها معنیدار بود. روابط بین میزان نیتروژن اندامهای مختلف زعفران، میزان ماده خشک و ترکیبات فنولی آن کم و بیش مشابه گیاهان زراعی دیگر به وضوح ثابت شده است.

کلیدواژه‌ها