ارائه مدلی جامع جهت افزایش بهرهوری در صنعت زعفران: قبل از تولید تا مشتری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

محصول زعفران نقش مهمی در صادرات غیرنفتی در ایران ایفاء میکند. این محصول دارای خواص فراوانی است. در سالهای اخیر تلاش زیادی جهت تولید بهتر این محصول و نیز شناساندن این محصول به بازارهای جهانی شده است، ولی هنوز جایگاه ایران در بازار این محصول جایگاه مناسبی نمیباشد. در این مقاله، سعی شد جهت بهبود و افزایش بهرهوری تولید، ارتقای کیفیت، استفاده بهینه از این محصول و نیز دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای جهانی و کسب ارزش افزوده بیشتر، مدلی جامع ارائه شود. لذا کلیه مراحل قبل از کاشت، کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، دستهبندی، بستهبندی، توزیع و بازاریابی و معضلات و مشکلات موجود در این مراحل بررسی و با مطالعه کارهای پژوهشی گذشته، مصاحبه با کشاورزان و کارشناسان مربوطه و استفاده از ابزار تحلیل کمی جهت بهبود وضع موجود راهکارهای عملی ارائه میشود. در انتها، توجه به تحقیقات علمی و آزمایشگاهی و افزایش بهرهوری در تولید، رعایت بهداشت، جلوگیری از توسعه کاشت در مناطق نامناسب، استفاده از زعفران در صنایع تبدیلی خصوصاً در بخش صنعت و دارویی، تبلیغات مناسب و در نهایت، ایجاد برند ملی جهت حفظ جایگاه ایران و داشتن برتری در تولید و بازاریابی این محصول توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها