نویسنده = معصومه عبداللهی
تعداد مقالات: 1
1. اثر دگرآسیبی غلظت های عصاره آبی برگ و بنه زعفران ((Crocus sativus L. در کنترل دو گونه هرز چاودار(secale cereale L.) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-41

معصومه شاکری؛ محمد حسین امینی فرد؛ معصومه عبداللهی؛ مهدی قسمتی