نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، عبدالرضا اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر عملکرد کمی زعفران (Crocus sativus L.) در تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 51-63]
 • اشراق نیای جهرمی، عبدالحمید ارائه مدلی جامع جهت افزایش بهرهوری در صنعت زعفران: قبل از تولید تا مشتری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 108-122]
 • اصغری لفمجانی، صادق نقش تولید محصول استراتژیک زعفران در معیشت خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بجستان) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 64-80]
 • اقحوانی شجری، مهسا ارزیابی دانش بومی و نوین زراعت زعفران (مطالعه موردی: سرایان) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 31-50]

ب

 • بخشی، محمدرضا اثر سن مزرعه و منطقه جغرافیایی بر عملکرد کلاله و برخی از خصوصیات خاک مزارع تحت کشت زعفران در شهرستان بیرجند [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • بیدختی، زهرا تغییر الگو و تراکم کاشت بر اساس ارزش آب مجازی با محوریت زعفران (مطالعه موردی: دشت بیرجند) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 18-30]
 • برکاتی، فاطمه مطالعه روند تغییرات ترکیبات فنولی در طول دوره رشد زعفران با روش میکروفولین سیو کالتو [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 155-162]
 • بهدانی، محمد علی اثر قارچ پلوروتوس فلوریدا بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز بقایای علوفهای زعفران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 175-187]
 • بهدانی، محمد علی ارزیابی دانش بومی و نوین زراعت زعفران (مطالعه موردی: سرایان) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 31-50]

پ

 • پوررضا بیلندی، محسن تأثیر معیارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهینهسازی الگوی کشت زعفران با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 123-133]
 • پورصالحی، فاطمه تغییر الگو و تراکم کاشت بر اساس ارزش آب مجازی با محوریت زعفران (مطالعه موردی: دشت بیرجند) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 18-30]

ج

 • جعفرزاده، احمد مدلسازی اثرات تغییر اقلیم روی نیاز آبی زعفران در خراسان جنوبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-174]

ح

 • حاج عباسی، محمد علی اثر کشت و کار مداوم زعفران بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 97-107]
 • حسینی، محمد مطالعه روند تغییرات ترکیبات فنولی در طول دوره رشد زعفران با روش میکروفولین سیو کالتو [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 155-162]
 • حسینی، نسیبه نقش تولید محصول استراتژیک زعفران در معیشت خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بجستان) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 64-80]

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس تأثیر معیارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهینهسازی الگوی کشت زعفران با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 123-133]
 • خاشعی سیوکی، عباس مدلسازی اثرات تغییر اقلیم روی نیاز آبی زعفران در خراسان جنوبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-174]
 • خاشعی سیوکی، عباس تغییر الگو و تراکم کاشت بر اساس ارزش آب مجازی با محوریت زعفران (مطالعه موردی: دشت بیرجند) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 18-30]
 • خرم دل، سرور اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 188-203]
 • خرم دل، سرور اثر غلظت های عصاره آبی اندام‌های زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه سه گونه علف‌هرز [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 81-96]
 • خواجه حسینی، محمد اثر غلظت های عصاره آبی اندام‌های زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه سه گونه علف‌هرز [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 81-96]

ر

 • رحیمی داغی، سمیه اثر سن مزرعه و منطقه جغرافیایی بر عملکرد کلاله و برخی از خصوصیات خاک مزارع تحت کشت زعفران در شهرستان بیرجند [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 188-203]

س

 • سیاری، محمد حسن اثر سن مزرعه و منطقه جغرافیایی بر عملکرد کلاله و برخی از خصوصیات خاک مزارع تحت کشت زعفران در شهرستان بیرجند [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • سیدی، سید محمد فنولوژی و روند تشکیل بنههای دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشد [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 134-154]

ش

 • شیرانی، حسین اثر کشت و کار مداوم زعفران بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 97-107]
 • شهیدی، علی مدلسازی اثرات تغییر اقلیم روی نیاز آبی زعفران در خراسان جنوبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-174]

ص

 • صادقیان، علیرضا مطالعه روند تغییرات ترکیبات فنولی در طول دوره رشد زعفران با روش میکروفولین سیو کالتو [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 155-162]
 • صادقی طبس، صادق تأثیر معیارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهینهسازی الگوی کشت زعفران با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 123-133]

ع

 • عسگرپور، ریحانه اثر غلظت های عصاره آبی اندام‌های زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه سه گونه علف‌هرز [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 81-96]
 • علمی، سعید ارزیابی دانش بومی و نوین زراعت زعفران (مطالعه موردی: سرایان) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 31-50]

ف

 • فتحی نسری، محمد حسن اثر قارچ پلوروتوس فلوریدا بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز بقایای علوفهای زعفران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 175-187]
 • فلاحی، حمیدرضا ارزیابی دانش بومی و نوین زراعت زعفران (مطالعه موردی: سرایان) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 31-50]

ق

 • قلی نژاد، هادی ارائه مدلی جامع جهت افزایش بهرهوری در صنعت زعفران: قبل از تولید تا مشتری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 108-122]

ک

 • کاردان مقدم، حمید اثر قارچ پلوروتوس فلوریدا بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز بقایای علوفهای زعفران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 175-187]
 • کاردان مقدم، وحید اثر قارچ پلوروتوس فلوریدا بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز بقایای علوفهای زعفران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 175-187]
 • کوچکی، علیرضا فنولوژی و روند تشکیل بنههای دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشد [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 134-154]

م

 • محمودی، سهراب اثر سن مزرعه و منطقه جغرافیایی بر عملکرد کلاله و برخی از خصوصیات خاک مزارع تحت کشت زعفران در شهرستان بیرجند [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • معصومی جشنی، مهدی نقش تولید محصول استراتژیک زعفران در معیشت خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بجستان) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 64-80]
 • ملافیلابی، عبداله اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 188-203]

ن

 • نظری عالم، جمشید اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر عملکرد کمی زعفران (Crocus sativus L.) در تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 51-63]

ه

 • هاشمی، سید رضا تأثیر معیارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهینهسازی الگوی کشت زعفران با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 123-133]
 • هلال بیکی، یاسین اثر کشت و کار مداوم زعفران بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 97-107]