تعداد مقالات: 173
1. اثر سن مزرعه و منطقه جغرافیایی بر عملکرد کلاله و برخی از خصوصیات خاک مزارع تحت کشت زعفران در شهرستان بیرجند

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-17

سمیه رحیمی داغی؛ سهراب محمودی؛ محمدرضا بخشی؛ محمد حسن سیاری


2. اثر عصاره آبی پونه و گلبرگ زعفران بر عملکرد و کیفیت گوشت در جوجه گوشتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-14

سید محمد حسینی؛ مهدی ناقوس؛ سید حسن حسینیان بیلندی


3. اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-12

نسرین چاجی؛ رضا خراسانی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان


4. اثر سطوح مختلف کلاله زعفران بر کیفیت گوشت ران در جوجه‌های گوشتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

مهدی ناقوس؛ سید محمد حسینی؛ همایون فرهنگ‌فر


6. اثر نوع و مقدار زئولیت بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت زعفران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15

محسن احمدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمدحسن سیاری؛ حمید کاردان مقدم


7. بررسی آلودگی به فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم تحت تاثیر نوع کاربری در خاک و گیاه زعفران (مطالعه موردی: فردوس)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12

نرگس صادق؛ محمد رضا رضایی؛ محمد حسین صیادی اناری


8. مطالعه تأثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-84

زینب علی پور میاندهی؛ سهراب محمودی؛ محمدعلی بهدانی؛ محمدحسن سیاری


9. اثر کشت و کار مداوم زعفران بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-107

یاسین هلال بیکی؛ محمد علی حاج عباسی؛ حسین شیرانی


10. اثر وزن بنه و مصرف انواع مختلف کود بر برخی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط مه ولات

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-112

زینب علی پور میاندهی؛ سهراب محمودی؛ محمد علی بهدانی؛ محمد حسن سیاری


13. معرفی شناساگر pH گیاهی از گلبرگ زعفران و تعیین میزان آنتوسیانین ضایعات آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-166

قدسیه باقرزاده؛ مریم منظری توکلی


14. اثر روش‌های مختلف خشک کردن کلاله بر محتوی رطوبت، زمان خشک شدن و خصوصیات کیفی زعفران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 177-188

عبداله ملافیلابی؛ سرور خرم دل؛ جواد شباهنگ


15. ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-26

پرویز رضوانی مقدم؛ سرور خرم دل؛ افسانه امین غفوری؛ جواد شباهنگ


16. تاثیر کودهای آلی و اندازه بنه مادری بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus) در سال اول

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-28

مهدی ابراهیمی؛ محسن پویان؛ محمد مهدی نژاد


18. مدل سه بعدی اجزای مختلف گل زعفران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-28

مجتبی زراعتکار؛ خلیل خلیلی؛ ابوالفضل فورگی نژاد


19. تاثیر محلول‏ پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گل زعفران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-26

فریده احمدی؛ محمد حسین امینی فرد


20. تغییر الگو و تراکم کاشت بر اساس ارزش آب مجازی با محوریت زعفران (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 18-30

فاطمه پورصالحی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ زهرا بیدختی


21. ارزیابی دانش فنی کشاورزان در رابطه با زراعت زعفران ( مورد مطالعه: استان خراسان ‌جنوبی)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 18-32

مجتبی حسن‌پور؛ همایون فرهنگ‌فر؛ حسین خزیمه‌نژاد؛ محمدعلی بهدانی


22. بررسی و شناخت مناطق مستعد کشت زعفران به لحاظ میزان بارندگی و رطوبت نسبی در خراسان جنوبی با استفاده از GIS

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-96

سعیده کوزه‌گران؛ محمد موسوی بایگی؛ حسین ثنایی‌نژاد؛ محمدعلی بهدانی


23. ارائه مدلی جامع جهت افزایش بهرهوری در صنعت زعفران: قبل از تولید تا مشتری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 108-122

هادی قلی نژاد؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی


24. مقایسه شاخص های زیست محیطی موازنه و کارایی نیتروژن در تولید زعفران و گندم در شهرستان قائنات

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-128

فاطمه یعقوبی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمدرضا بخشی؛ محمد حسن سیاری


25. اثر تراکم کاشت بر کیفیت گل دو توده زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-149

رامین نظریان؛ حسین صحابی