دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-176 
11. مقایسه غلظت عناصر غذایی پرمصرف در بنه زعفران در مزارع چندساله در خراسان جنوبی

صفحه 145-159

مبینا مکتب داران؛ محمد حسن سیاری زهان؛ مجید جامی الاحمدی؛ غلامرضا زمانی