ارزیابی مقایسه کود کلات آهن با بنیان ‌های نانو و میکرو بر عملکرد کمی و تخصیص مواد فتوسنتزی زعفران زراعی (.Crocus sativus L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

به منظور بررسی اثر کود آهن با بنیان ‌های متفاوت نانو و میکرو بر عملکرد کمی و تخصیص مواد فتوسنتزی زعفران آزمایشی به صورت فاکتوریل در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال زراعی 90-1389 انجام گرفت. فاکتور ‌های آزمایش شامل دو نوع کود کلات آهن معمولی و نانو در سه سطح صفر، 5 و 10کیلوگرم در هکتار بود. صفات مورد بررسی از قبیل طول برگ، تعداد برگ، تعداد گل، وزن کل پداژه، وزن تر گل، وزن پداژه اصلی، تعداد پداژه، عملکرد خشک کلاله، غلظت آهن در اندام هوایی و قطر پداژه اصلی به طور معنی‌داری (در سطح 1 تا 5 درصد) تحت تأثیر تیمار‌ها قرار گرفت. با افزایش مقدار هر دو نوع کود، عملکرد زعفران افزایش یافت و کاربرد 10 کیلوگرم نانو کلات سبب افزایش وزن خشک کلاله (59 درصد)، وزن تر گل (69 درصد)، تعداد گل (51 درصد)، تعداد برگ (62 درصد)، طول برگ (14 درصد)، قطر پداژه اصلی (33 درصد) و وزن کل پداژه (42 درصد) نسبت به شاهد گردید. تیمار کاربرد 5 کیلوگرم نانو کلات منجر به افزایش 56 درصدی تعداد پداژه نسبت به شاهد گردید. بررسی غلظت آهن در اندام هوایی تحت تأثیر نوع کود قرار نگرفت، اما با افزایش مقدار کود آهن، غلظت آهن در اندام هوایی کاهش یافت. جذب آهن کل در اندام هوایی در تیمار کود نانو 11 درصد نسبت به کود میکرو افزایش معنی‌دار نشان داد. به طور کلی، نتایج نشان داد که کود آهن با بنیان نانو نسبت به میکرو مؤثرتر می باشد به نحوی که در بیشتر صفات تیمار پنج کیلوگرم نانو کلات معادل 10 کیلوگرم کود کلات معمولی می باشد.

کلیدواژه‌ها