بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (.Crocus sativus L) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

3 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی سطوح کشت پر تراکم و کاربرد کود دامی بر ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در سال دوم، آزمایشی در دو سال زراعی 90-1389 و 91-1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 20 تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش شامل سطوح کشت پرتراکم (100، 200، 300 و400 بنه در متر مربع) و پنج سطح کود دامی (صفر، 40، 60، 80 و100 تن در هکتار) بودند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، سطوح کشت پر تراکم بنه و کاربرد کود دامی تأثیر معنی داری بر تمامی شاخص های کمی گل زعفران (تعداد گل، عملکرد گل تر و خشک، عملکرد کلاله و کلاله + خامه زعفران) داشتند. اثرات متقابل کشت پر تراکم بنه × کاربرد کود دامی نیز بر شاخص های ذکر شده معنی دار بود؛ به طوری که در تمامی سطوح کاربرد کود دامی (صفر تا 100 تن در هکتار)، بیشترین تعداد گل و همچنین عملکرد گل تر و خشک در تراکم کاشت 400 بنه در متر مربع مشاهده شد. بیشترین تعداد و عملکرد بنه های دختری زعفران نیز در نتیجه کشت 300 بنه در متر مربع به دست آمد.

کلیدواژه‌ها