اثر مدیریت بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی بر تراکم و جمعیت علف های هرز و خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی بوم شناسی زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس ارشد زراعت

چکیده

به منظور بررسی اثر انواع بقایای گیاهی و گیاهان پوششی بر فراوانی نسبی، تراکم و زیست توده علف های هرز و برخی خصوصیات زراعی زعفران، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 اجرا شد. تیمارها شامل بقایای سه گیاه آفتابگردان، جو و سیر و گیاهان پوششی جو، خلر، چاودار، شبدر ایرانی، ماشک گل خوشه ای، منداب و شاهد بود. صفات اندازه گیری شده شامل جمعیت، تراکم و وزن خشک علف های هرز و تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک کلاله، سرعت ظهور برگ و سرعت گلدهی زعفران بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشک و تراکم علف های هرز معنی دار بود. پایین ترین تراکم علف های هرز باریک برگ و پهن برگ برای تیمار ماشک گل خوشه ای به ترتیب با 7/0 و 8/0 گونه در متر مربع و بالاترین تعداد برای شاهد به ترتیب با 3/11 و 2/16 گونه در متر مربع مشاهده شد. همچنین سرعت ظهور برگ، سرعت گلدهی، تعداد گل، وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران به طور معنی داری تحت تأثیر تیمارهای مختلف بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی قرار گرفت. بالاترین تعداد گل و عملکرد کلاله زعفران به ترتیب با 244550 گل در هکتار و 1010 گرم بر متر مربع برای تیمار کاشت گیاه پوششی ماشک گل خوشه ای و کمترین میزان این صفات به ترتیب با 7/66241 گل در هکتار و 5/187 گرم بر متر مربع برای شاهد به دست آمد. خاصیت دگرآسیبی بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی باعث کاهش تراکم و به تبع آن زیست توده علف های هرز شد. کاشت گیاهان پوششی از طریق آزاد سازی عناصر غذایی و فراهمی نیتروژن تحت تأثیر تثبیت نیتروژن و بهبود خصوصیات خاک منجر به بهبود شرایط برای رشد بنه گیاه زعفران شد که در نهایت، افزایش عملکرد زعفران را موجب گردید.

کلیدواژه‌ها