ارزیابی اختلاط برخی علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) با کود مایع پرولکس بر خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند.

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

3 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی زعفران، دانشگاه بیرجند، بیرجند

4 4- دانشیار مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ایران، تهران

چکیده

زعفران (Crocus sativus L.) از جمله مهمترین محصولات اقتصادی خراسان رضوی و جنوبی است که بدلیل ارتفاع کم و پوشش گیاهی ضعیف، قدرت رقابت با علف‏های هرز را ندارد. به منظور مقایسه کارایی سه نوع از علف­کش­های بازدارنده ACCase (سیکلوکسیدیم،‌ هالوکسی­فوپ­آر­متیل­استر، کوییزالوفوپ­پی­اتیل) در کنترل علف­های هرز باریک برگ زعفران و اثرات اختلاط آنها با کود مایع پرولکس بر خصوصیات رشدی و عملکرد آن، آزمایشی مزرعه­ای در آرین شهر (استان خراسان جنوبی) در سال زراعی 90-1389 به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. این آزمایش با دو عامل نوع علف‏کش در سه سطح (شامل علف کش­های سیکلوکسیدیم،‌ هالوکسی­فوپ­آر­متیل­استر، کوییزالوفوپ­پی­اتیل) همراه شاهد بدون کاربرد علف­کش و کود مایع پرولکس در دو سطح (با و بدون کود مایع) اجرا شد. مزرعۀ آزمایش دو ساله بود و سمپاشی علف‏کش‏ها و محلول‏پاشی کود مایع در مرحلۀ سه تا پنج برگی علف‏های هرز باریک برگ در نیمۀ بهمن ماه انجام شد. صفات تراکم و وزن خشک علف‏های هرز باریک برگ و طول و وزن برگ و عملکرد زعفران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاربرد کود مایع پرولکس وزن خشک برگ و عملکرد زعفران را در شرایط اختلاط با و بدون علف‏کش افزایش داد. علف­کش سیکلوکسیدیم (فوکوس) با تأثیر منفی بر گیاه زعفران باعث کاهش معنی‏دار عملکرد آن شد. در مورد علف­کش­های کوییزالوفوپ- پی- اتیل (تارگا­سوپر) و‌ هالوکسی­فوپ- آر- متیل (گالانت­سوپر)، اگرچه عملکرد زعفران تفاوت قابل ملاحظه‏ای با شرایط بدون کاربرد علف‏کش، وقتی اختلاط علف‏کش و کود مایع صورت نگرفت، نداشت، اما در شرایط اختلاط با کود مایع، افزایش عملکرد قابل توجهی (10-2 درصد) ایجاد شد. به طور کلی، به نظر می‏رسد که کاربرد کود مایع پرولکس همراه با علف‏کش‏های تارگا­سوپر و گالانت سوپر ضمن کنترل مناسب علف‏های هرز باریک برگ، عملکرد زعفران را افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


 

 

Abbasi, M.A., 1996. Evaluatiing the effect of different herbicides on saffron weed species in Qaen region. MSc Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. [In Persian with English Summary]

Amiri, H., 1990. Assessment of the impact of some herbicides on weed species of saffron in South Khorasaan. Plant Disease and Pest Research Organization, Mashhad, Iran. [In Persian]

Asgarpour, R., Khajeh-Hosseini, M., Khorramdel, S., 2015. Effect of aqueous extract concentrations of saffron organs on germination characteristics and preliminary growth of three weed species. Journal of Saffron Research. 3(1), 81-96. [In Persian with English Summary]

Gelavi, M., Saaraani, M., 2006. Chemical control of weed species in saffron fields of Zahak region of Zabol. Agricultural Research Organization of Sistaan, Zabol Branch, Zabol, Iran. [In Persian]

Harati, A., 1994. Evaluation of pre-emergence herbicides in the control of saffron fields weed species. Scientific and Industrial Research Organization, Gonabaad, Iran. 46 p. [In Persian]

Kafi, M., Rashed Mohasel, M.H., Koocheki, A., Mollafilabi, A., 2002. Saffron: Production and Processing. Zaban va Adab Publications, Iran 276 pp. [in Persian]

Khorramdel, S., Rezvani Moghaddam, P., Mollafilabi, A., Valizadeh, S., 2016. Investigation of weed species diversity and community structure in saffron fields of Khorasan. Journal of saffron Agronomy and Technology. In Press. [In Persian]

Matysiak, R., Nalewaja., J.D., 1999. Temperature and UV light affect sethoxydim phytotoxicity.Weed Technology. 13, 94-99.

Norouzzdaeh, S., Delqandi, M., 2006. Chemical weed control in saffron. Proceedings of the 17th Iranian Crop Protection, 2-5 September, Karadj, Iran. 64 p. [In Persian]

Norouzzdaeh, S., Delqandi, M., 2007. Herbicides in saffron. Proceedings of 3rd Festival of Red Gold, 6-7 November, Qaen, Iran. 157p. [In Persian]

Raajae, M., 1994. An Evaluation of the influence of different herbicides on weed species of saffron fields. Scientific and Industrial Research Organization, Gonabaad, Iran. 214 p. [In Persian]

Rahimian, H., 1993. Evaluation of some herbicides in weed control of saffron fields. Scientific and Industrial Research Organization, Mashhad, Iran. 74 p. [In Persian]

Sharifi Ziveh, P., Mahdavi, V., 2012. Evaluation of the effectiveness of different herbicides on weed invasion in the fields of triticale. Journal of Plant Protection Research. 52, 435-439.

Tisdale, S.L., Nelson, W.L., Beaton, J.D., Havlin, J.L., 1993. Soil Fertility and Fertilizers. 5th Edition, Macmillan Collier, New York. 648p.

Yazdani, A., Hosseini, A., 2007. Pest, deseases and weeds of saffron in Birjand region. Proceedings of 3rd Festival of Red Gold, 6-7 November, Qaen, Iran. 157 p. [In Persian]

Zand, E., Mousavi, S., Heidari, A., 2008. Herbicides and Their Application. Jahad Denshgahi of Mashhad Publication, Mashhad, Iran 567 p. [In Persian]