بررسی موانع و مشکلات صادرات زعفران و زرشک و ارائه راهکارهای افزایش صادرات (مطالعه‌ی موردی: استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و اقتصاد، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران.

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بیرجند، دانشگاه ازاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

یکی از مباحث مهم در اقتصاد دنیا بحث صادرات غیر نفتی و محصولات کشاورزی است. کشور ایران با توجه به شرایط اقلیمی مناسب جایگاه ویژه ای را در پرورش محصولات کشاورزی به خود اختصاص داده است، که در این میان زعفران و زرشک جایگاه ویژه ای دارند، به طوریکه ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران و زرشک جهان شناخته شده است، اما در بحث صادرات محصولات زعفران و زرشک با چالش هایی مواجه است در این تحقیق سعی شده به بررسی عوامل فراروی صادرات زعفران و زرشک با توجه به عناصر آمیخته بازار از دیدگاه کارشناسان، متخصصان و صادرکنندگان پرداخته شود. در این از نوع پژوهش توصیفی – کاربردی می باشد به بررسی رابطه 6 متغییر مستقل ویژگی محصول، کیفیت، بسته بندی، قیمت، کانالهای توزیع ، تبلیغات پیشبردی با متغییر وابسته صادرات پرداخته شده است. پرسشنامه ای تهیه و بین کارشناسان، متخصصان و صادرکنندگان توزیع گردیده است. نمونه مورد بررسی ۱2۰ نفر از کارشناسان می باشد و داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از جمله نتایج این تحقیق می توان به شناسایی موانعی چون کانال های توزیع نامناسب،بسته بندی نامطلوب و کمبود تبلیغات برون مرزی و عدم معرفی محصولات زعفران و زرشک به بازار هدف، وجود دلالان و واسطه ها اشاره کرد در انتهای تحقیق نیز پیشنهاداتی به منظور رفع این موانع ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


Amiri, Borstani, R., and Ranjbaraki, A., 2008. An analysis of competitiveness of Iran's saffron supply Qaen. Proceedings of the Sixth Iranian Conference on Agricultural Economics. Mashhad Ferdowsi University, Mashhad, Iran. [in Persian].

Azizi, J., and Yazdani, S., 2008. Examine Iran's export market with emphasis on the relative advantage of exporting. J. Res. Dev. Agric. Hortic. 73, 146-154. [in Persian with English Summary].

Behnia, M.R., 2005. Problems and barriers of saffron in South Khorasan. Second National Gold Star, Islamic Azad University, Qaenat Branch, Iran. [in Persian].

Feli, S., Pezeshki Rad, G., and Chizari, M., 2008. Packaging industry and its role in exporting saffron. J. Agric. Eng. Nat. Resour. 5(20), 37-59. [in Persian with English Summary].

Farahmand, K., Daneshvar Kakhki, M., Shahnevi, N., Ghasemi, V., and Hemmati Kakhki, A., 2012. Investigating the factors affecting the development of saffron market using fuzzy Delphi. J. Agric. Econ. 6(3), 97-119. [in Persian with English Summary].

Mollafilabi, A., and Iman Khan, N., 2010. Factors affecting enhancement of saffron (Crocus sativus L.) exports. Acta Hort. 850(850), 315-318.

Khalidi, K., and Rahimzadeh, A., 2009. Strengths, weaknesses, opportunities and threats to Iran's agricultural exports. Agric. Dev. Econ. 62, 83-103. [in Persian with English Summary]

Mojtabai, M., 2011. Management on Saffron World Trade, Mazraedaran Monthly. No. 17. [in Persian].

Mollafilabi, A., and Khaghani, S., 2008. Evaluation of production possibility for barberry with new technologies, opportunities and challenges. Second National Gold Star, Islamic Azad University, Qaenat Branch, Qaen, Iran. [in Persian].

Mousavi, S.N., Yazdani, S., and Rezaei, M.R., 2009. Effects of globalization on agricultural export: Case study of saffron. J. Agric. Econ. Res. 1(2), 43-60. [in Persian with English Summary].

Nehvi, F.A., Qadri, H., and Singh, S.P., 2008. Saffron in India and Iran: A review of production, processing and marketing. Indian J. Crop Sci. 3(1), 453-462.

Parmeh, Z., Hosseini, M.A., Nabizadeh, A., and Mohebbi, H.R., 2010. Iran's saffron: Export capacity and target markets. J. Bus. Res. 51, 59-95. [in Persian with English Summary].

Pasban, F., 2006. Investigating the Factors Affecting Iran's Saffron Export. J.  Econ. Res. (2), 1-14. [in Persian with English Summary].

Seddiqi, H., and Ahmadpoor Kakhk, A., 2007. Assessing saffron farmers' attitude toward producing and developing saffron crop and examining their problems (Case study: Gonabad county). Iran. J. Agric. Sci. 36(3), 689-699. [in Persian with English Summary].

Shahroudi, A., Firoozae, A., and Chizari, M., 2007. Structures affecting the performance and quality of saffron product: Case study Torbat Heydarieh. J. Agric. Sci. Dev. Educ. 3(1), 143-157. [in Persian with English Summary].

Tahan, Z., and Danaee, H., 2012. Analysis of the factors affecting the marketing of exports, Case study of barberry. Commer. Rev. 55(4), 72-87. [in Persian with English Summary].

Taszaki, R., 2010. Industrial export cluster of saffron in Razavi and South Khorasan provinces. Industrial Township of Khorasan Razavi, Iran, pp. 27-20. [in Persian].