شناسایی و تعیین تراکم علف‌های هرز مهم و غالب مزارع زعفران (Crocus sativus L.) قاینات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه کشاورزی

چکیده

به منظور شناسایی و تعیین فراوانی و تراکم علف‌های هرز مزارع زعفران شهرستان قاینات، طی سال زراعی 94-93 تعداد 15 مزرعه به طور تصادفی بر اساس سطح زیر کشت انتخاب شدند. در هر مزرعه علف‌های هرز به تفکیک جنس و گونه شمارش شدند. تراکم علف‌های هرز مزارع در کادر 25/0 مترمربع برآورد شد. در این بررسی مزارع بین 1000 تا 5000 مترمربع مساحت داشته بازدید و نمونه‌برداری انجام‌ شد. حرکت در مزرعه به شکل W انجام گرفت. نمونه‌برداری از مزارع از نیمه اردیبهشت ماه تا اواخر دی ماه انجام شد و با استفاده از روابط و فرمول‌ها، فراوانی گونه‌ها، یکنواختی گونه‌ای، میانگین تراکمی و غالبیت گونه‌ای محاسبه و تعیین شد. تعداد علف‌های هرز مشاهده شده 84 گونه که خانواده‌های کاسنی، گندمیان، شب بو، حبوبات، علف هفت‌بند، اسفناج و پنیرک به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بودند. علف‌های هرز مهم بر اساس شاخص غالبیت به ترتیب شامل: جومیش (tectorum Bromus)، علف پشمکی (Bromus scoparius)، جو موشی (Hordeum murinum)، دم موشی (Bromus danthoniae) و جو محلی (Hordeum vulgar) از باریک برگ‌ها و آفتاب پرست (Heliotropium europaeum)، تلخ (Sophora alepecurides) و تلخک (Acroptilon repens) از پهن برگ‌ها بودند. علف‌های هرز یک‌ساله با 45 گونه از بیشترین تنوع گونه‌ای و دوساله‌ها با 4 گونه از کمترین تنوع گونه‌ای برخوردار بودند و چندساله‌ها با 35 گونه بین این دو گروه قرار داشتند. 88 درصد گونه‌ها، پهن برگ و 12 درصد گونه‌ها، باریک برگ بودند؛ بنابراین توصیه می‌شود که برای کنترل علفهای هرز مزارع زعفران از مدیریت اکولوژیک که منجر به ثبات و پایداری تولید و نیز کاهش مصرف مواد و سموم شیمیایی می‌شود استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


Abbasi, M.A., 1996. Evaluating the effect of different herbicides on saffron weed species in Qaen region. MSc Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. [in Persian with English Summary].

Behnia, M.R., 1991. Saffron Cultivation. University of Tehran Press, Tehran, Iran. [in Persian].

Ghorbani, R., Rashed Mohassel, M.H., Makarian, H., and Rastgoo, M., 2008. Effect of sheep grazing on weed control in saffron fields. Proceeding of the Second International Symposium of Saffron Biology and Technology. Mashhad, Iran. [in Persian].

Heydarnejad Moghaddam, E., 2011. Evaluation of weeds population dynamics of saffron fields in the Ghayenat County (South Khorasan) based on GIS system. MSc thesis, University of Birjand, Iran. [in Persian with English Summary].

Hosseini, S.M., 1997. Collection and identification of weeds in wheat and chickpea crops and fruit orchards. Agriculture and Natural Resources Center of Semnan province (Shahrood), Iran. [in Persian].

Izadi-Darbandi, E., and Hosseini Evari, Z., 2016. Study of flora and structure of weed communities of saffron fields in Kashmar and KhalilAbad counties. J. Saffron Res. 4(2), 249-265. [in Persian with English Summary].

Javadzadeh, S.M., 2008. The most important weeds of saffron. Publications Pajoohesh Toos, Mashhad, Iran. [in Persian].

Javadzadeh, S.M., 2010. Gathering and recognition of saffron weeds and of and appointment important and dominant species in Ghayenat region. Proceedings of 3rd Iranian Weed Science Congress: Weed Biology and Eco physiology, Babolsar, Iran. p. 17-18. [in Persian].

Javadzadeh, S.M., 2011. Prospects and problems for enhancing yield of saffron (Crocus sativus L.) in Iran. IJARR. 1(1), 21-25.

Javadzadeh, S.M., and Fallah, S.R., 2011. Spatial and density of weeds and appointment important and dominant species in Ghayenat region (Iran). Int. J. Agric. 1(3), 97-102. [in Persian with English Summary].

Koocheki, A., Siahmarguee, A., Aziz, G., Jahan, M., and Alimiradi, L., 2009. The effect of plant density and depth on agronomic characteristic of saffron. 3rd International Symposium on Saffron. Forth coming Challenges in Cultivation, Research and Economics. 20-23 May. Korokos. Kozani, Greece.

Kooler, M., and Lanini, W.T., 2005. Site-specific herbicide applications based on weed maps provide effective control. California Agric. J. 59, 182-187.

Legere, A., Stevenson, F C., and Benoit, D L. 2005. Diversity and assembly of weed communities: contrasting responses across cropping systems. Weed Research 45: 303–315.

Magurran, A.E., 1988. Ecological Diversity and Its Measurement. Princeton University Press, Princeton, NJ, USA. 179 pp.

Minbashi Moeini, M., Baghestani, M.A., and Rahimian Mashhadi, H., 2008. Introducing an abundance index for assessing weed flora in survey studies. Weed Biol. Manag. 8, 172-180.

Mollafilabi, A., 2000. Modern agricultural production of saffron. Industrial and Scientific Publications Research Organization of Iran–Central Khorasan. [in Persian].

Padarloo, A.A., 2006. The saffron species composition of weeds in lands under the dam area Kardeh city of Mashhad. MS Thesis in Agronomy Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran. [in Persian].

Raajae, M., Mobin, K., and Faghih, H., 1991. The overview of different herbicides on weed of saffron farm. Proceedings of 10th Congress of Plant Protection, Kerman. Iran. [in Persian].

Rashed Mohassel, M.H., 1992. Weeds of South Khorasan saffron fields. Agric. Sci. Technol. 6, 118-135. [in Persian with English Summary].

Rashed Mohassel, M.H., Nadjafi, H., and Akbarzadeh, M.D., 2001. Weed Biology and Control. Ferdowsi University Press. 404 p. [in Persian].

Sadrabadi Haghighi, R., and Ghannad Toosi, M.B., 2016. The effect of pre-eruption of some common herbicides on weed populations (Crocus sativus L.) growth characteristics, flowers and corms. J. Plant Prot. 30(1), 118-126.

Safari, F., Bannayan Aval, M., and Rashed Mohassel, M.H., 2012. Effect of different directions of sampling on the precision distribution map of weeds. J. Plant Prot. 26(2), 162-170. [in Persian with English Summary].

Soufizadeh, S., Zand, E., Baghestani, M.A., Kashani, F.B., and Nezamabadi, N., 2008. Integrated weed management in saffron (Crocus sativus L.). Proceeding of the Second International Symposium Saffron Biology and Technology. [in Persian].

Statistics of Ministry of Agriculture Jihad., 2014. from http://www.maj.ir/ Portal/Home/ Default.aspx? Category.

Zare Hosseini, H., Ghorbani, R., Rashed Mohassel, M.H., and Rahimi, H., 2014. Effects of weed management strategies on weed density and biomass and saffron (Crocus sativus L.) yield. Saffron Agron. Technol. 2(1), 45-58. [in Persian with English Summary].